direct naar inhoud van Toelichting
Plan: Bonaire geconsolideerd
Status: geconsolideerde versie
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0000.20170681-GC01

Toelichting

Hoofdstuk 1 Inleiding

1.1 Aanleiding

Het eilandsgebied Bonaire wil het ruimtelijk beleid voor de komende jaren vastleggen in een ruimtelijk ontwikkelingsplan. Er is behoefte aan een helder plan dat gebruikt kan worden als basis voor ruimtelijke keuzes. In dit ruimtelijk ontwikkelingsplan wordt vastgelegd waarvoor, waar en hoe er de komende jaren gebouwd kan worden. Het ruimtelijk ontwikkelingsplan is een instrument, waaraan nieuwe ruimtelijke en functionele ontwikkelingen de komende jaren getoetst zullen worden. Het ruimtelijk ontwikkelingsplan is enerzijds een beleidsdocument en anderzijds een juridisch instrument. Het ruimtelijk ontwikkelingsplan stuurt de ruimtelijke ontwikkelingen op Bonaire voor de komende jaren.

1.2 Waarom een ruimtelijk ontwikkelingsplan

Bonaire heeft grote ruimtelijke kwaliteiten. De rijkdom van de onderwaternatuur en het bijzondere karakter van het landschap en de natuur zijn uniek. Kralendijk en Rincon zijn twee plaatsen met elk hun eigen waarden. Daarbij heeft Bonaire ook een eigen identiteit. Dit alles maakt Bonaire enig in zijn soort. Het doel van dit ruimtelijk ontwikkelingsplan is om deze kwaliteiten en deze identiteit vast te leggen en ervoor te zorgen dat nieuwe ontwikkelingen deze waarden en kwaliteiten niet aantasten. Het onderhavige ruimtelijk ontwikkelingsplan is gebaseerd op de huidige situatie, maar biedt ruimte aan gewenste toekomstige ontwikkelingen. In deze zin is het ruimtelijk ontwikkelingsplan geen plan met beperkingen, maar biedt het ontwikkelingsmogelijkheden. Bonaire moet zich immers verder duurzaam kunnen ontwikkelen. Dit geldt voor het eiland als geheel, maar ook voor elk individu. Het in dit plan vervatte ruimtelijk beleid is gericht op versterking van de ruimtelijke waarden en het bevorderen van de sociale cohesie.

Het voorhanden hebben van een ruimtelijk ontwikkelingsplan is een essentiële voorwaarde voor het voeren van een goed ruimtelijk ordeningsbeleid en het tot stand brengen van een goede ruimtelijke ordening op Bonaire. De kwaliteiten en de identiteit van Bonaire en de inwoners van Bonaire hebben hier recht op.

1.3 Plangebied

Het ruimtelijk ontwikkelingsplan beslaat het grondgebied van Bonaire, Klein Bonaire en het Bonaire Marine Park. Het ruimtelijk ontwikkelingsplan heeft dus betrekking op zowel het stedelijk als het landelijk gebied en op zowel land als water. Voor Klein Bonaire is eerder een ruimtelijk ontwikkelingsplan vastgesteld. Het onderhavige ruimtelijk ontwikkelingsplan neemt dit over en komt hiervoor in de plaats.

1.4 Grondslag

Het ruimtelijk ontwikkelingsplan vindt zijn grondslag in de Eilandsverordening ruimtelijke ontwikkelingsplanning Bonaire. Deze verordening verplicht het eilandsbestuur een ruimtelijk ontwikkelingsplan te maken en vast te stellen. Het ruimtelijk ontwikkelingsplan is vastgesteld door de Eilandsraad. Aan de vaststelling is een zorgvuldige procedure vooraf gegaan waarin iedereen in de gelegenheid is gesteld bezwaren tegen een ontwerp-ruimtelijk ontwikkelingsplan in te dienen. Het ruimtelijk ontwikkelingsplan geeft enerzijds de visie op de gewenste ruimtelijke en functionele ontwikkelingen en biedt anderzijds een juridisch toetsingskader voor initiatieven en voor handhaving.

1.5 Proces

Bij het opstellen van het ruimtelijk ontwikkelingsplan is gekozen voor een zorgvuldig proces. Er is meerdere malen met diverse personen, instellingen of stakeholders gesproken. Hierbij is enerzijds de functie en opzet van een ruimtelijk ontwikkelingsplan toegelicht en besproken en anderzijds is inhoudelijk naar overeenstemming of draagvlak toegewerkt. Het eilandsbestuur acht het van belang dat het ruimtelijk ontwikkelingsplan nauw aansluit bij de op Bonaire aanwezige gedachten. Het ruimtelijk ontwikkelingsplan is immers een plan voor de Bonairianen. In dit kader zijn er ook twee hoorzittingen gehouden. Eén in Kralendijk en één in Rincon. Tijdens deze bijeenkomsten heeft iedereen zijn of haar reactie kunnen geven op het voorontwerp van dit ruimtelijk ontwikkelingsplan. Degenen die bezwaren hebben ingediend tegen het ontwerp van het ruimtelijk ontwikkelingsplan zijn in de gelegenheid gesteld hun bezwaren nader toe te lichten in een hoorzitting.

1.6 Opzet

Dit ruimtelijk ontwikkelingsplan is opgezet conform de laatste inzichten. Dit houdt in dat er gekozen is voor een toelichting per bestemming en niet voor een algemene toelichting. Voordeel van deze werkwijze is dat een gebruiker van dit ruimtelijk ontwikkelingsplan direct per bestemming kan lezen waarom deze bestemming is gelegd en wat deze bestemming inhoudt. Na enkele algemene aspecten in de volgende hoofdstukken, volgen dan ook in hoofdstuk 4 direct de toelichtingen op de bestemmingen. Deze opzet van het onderhavige ruimtelijke ontwikkelingsplan past ook prima, omdat dit ruimtelijke ontwikkelingsplan voor een groot gedeelte is gebaseerd op bestaand beleid in combinatie met de bestaande situatie.

1.7 Digitaal en analoog

Het ruimtelijk ontwikkelingsplan is digitaal gemaakt en is digitaal raadpleegbaar. Dit betekent dat via een internetadres het ruimtelijk ontwikkelingsplan is in te zien. Bij het maken van het plan is rekening gehouden met de standaarden die voor de digitalisering ontwikkeld zijn. Het ruimtelijk ontwikkelingsplan is ook analoog, op papier, beschikbaar. Conform de eilandsverordening is de analoge versie van het ruimtelijk ontwikkelingsplan door de eilandsraad vastgesteld. De analoge versie heeft dus formele rechtskracht. Dit is de versie zoals die door de eilandsraad is vastgesteld.

Hoofdstuk 2 Onderzoek en beleid

2.1 Algemeen

Zoals hiervoor is aangegeven, is het ruimtelijk ontwikkelingsplan voor een groot gedeelte gebaseerd op de huidige situatie op Bonaire en bevat het een ruimtelijke en functionele uitwerking van het bestaande beleid. Belangrijke beleidsdocumenten in dit kader zijn: het Rapport van de Commissie Integrale Sociaal-Economische Aanpak Bonaire (Rapport Pourier), het Ontwikkelingsplan Bonaire 1998-2002 'Groei met behoud van natuur en cultuur', Boneiru Nobo, het concept Masterplan Strategische Ontwikkeling Bonaire 2009-2025 en het Natuur Beleidsplan. Elementen vanuit deze beleidsdocumenten zijn gebruikt bij en vertaald in het ruimtelijk ontwikkelingsplan. Dit geldt ook voor het voorbereidingsbesluit. Dit besluit is in 2008 en 2009 genomen om ongewenste ontwikkelingen in afwachting van het ruimtelijk ontwikkelingsplan te voorkomen. Het voorbereidingsbesluit kan worden gezien als een 'bevriezing' van de destijds aanwezige situatie. Het onderhavige ruimtelijk ontwikkelingsplan bevat het afgewogen ruimtelijk beleid voor de komende jaren.


Dit ruimtelijk ontwikkelingsplan bevat de visie van het eilandsbestuur op de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van Bonaire.

2.2 Onderzoek

Aan het maken van het ruimtelijk ontwikkelingsplan is, conform het gestelde in de Eilandsverordening, gericht onderzoek vooraf gegaan. Dit onderzoek is met name verricht door een aantal werkgroepen (werkgroep natuur, werkgroep sociale cohesie, werkgroep cultuur, werkgroep economische zones, werkgroep infrastructuur) die ten behoeve van het ruimtelijk ontwikkelingsplan zijn ingesteld. De onderwerpen waarover de werkgroepen een advies c.q. een rapport hebben uitgebracht sluiten grotendeels aan bij de onderzoeken zoals deze in de Eilandsverordening worden genoemd. De landschappelijke, cultuurhistorische en ecologische waarden van het gebied komen ook aan de orde in de ten behoeve van dit ruimtelijk ontwikkelingsplan opgestelde Strategische Milieubeoordeling (zie hierna). In deze Strategische Milieubeoordeling wordt vanuit het aspect van de omgevingsfactoren een onderbouwing gegeven van de in het ruimtelijk ontwikkelingsplan opgenomen uitbreidingsmogelijkheden voor met name woningbouw, toerisme en bedrijven. De Strategische Milieubeoordeling maakt deel uit van deze toelichting en is een belangrijke basis voor het ruimtelijk ontwikkelingsplan.

Tot slot kunnen als basis voor het ruimtelijk ontwikkelingsplan de vele gesprekken worden genoemd die in het kader van het opstellen van het ruimtelijk ontwikkelingsplan zijn gevoerd. Van de hierin verkregen informatie is dankbaar gebruik gemaakt.

2.3 Strategische Milieubeoordeling

Specifiek ten behoeve van het ruimtelijk ontwikkelingsplan is een Strategische Milieubeoordeling (SMB) gemaakt. De SMB brengt op hoofdlijnen de milieueffecten in beeld van mogelijke ruimtelijke ontwikkelingen op Bonaire. In deze SMB zijn enkele ontwikkelingen op het gebied van de woningbouw, de recreatie en bedrijven onderzocht op hun gevolgen voor het milieu. De SMB vormt de onderbouwing op het gebied van milieu van de ontwikkelingen die in het ruimtelijk ontwikkelingsplan zijn opgenomen. De SMB bevat geen besluiten. In de SMB zijn twee scenario's onderzocht voor de groei van Bonaire. Deze scenario's kijken tien tot vijftien jaar vooruit. Het ruimtelijk ontwikkelingsplan heeft een looptijd van vijf jaar. Op grond van de SMB is het mogelijk om aan te geven welke locaties op de korte termijn (vijf jaar) ontwikkeld kunnen worden zonder ingrijpende effecten op de kwaliteiten van Bonaire zoals de natuur, het landschap en de cultuurhistorie. Een belangrijke constatering is dat een groot deel van de verwachte groei binnen de bestaande stedelijke gebieden van Rincon en Kralendijk kan worden gerealiseerd. Zo is het goed mogelijk om met de minste gevolgen voor de kwaliteit en natuurwaarden van Bonaire ruimte te geven aan economische groei.

De locaties voor woningbouw, recreatie en bedrijvigheid zijn in het ruimtelijk ontwikkelingsplan opgenomen. De onderzochte scenario's in het SMB voor de komende tien tot vijftien jaar zijn:

 

Scenario 1 gaat uit van de volgende mogelijke ontwikkelingen:

 • 1.800 nieuwe woningen binnen de bestaande bebouwingscontouren van Kralendijk en Rincon;
 • 1.200 nieuwe woningen op een vijftal locaties aansluitend aan de bestaande contour (ten hoogste twee locaties zijn nodig om dit woningaantal te realiseren);
 • nieuwe verblijfs- en dagrecreatie in een gebied ten noorden van Sabadeco en agritoerisme/duurzame verblijfsrecreatie buiten de bestaande bebouwingscontouren;
 • herontwikkeling van dagrecreatie bij Lac;
 • uitbreiding van bedrijventerreinen op verschillende locaties;
 • herontwikkeling van Karpata;
 • verplaatsing van de goederenhaven naar de locatie WEB;
 • opwaarderen van enkele wegen en de definitieve locatie voor de waterzuivering;
 • aanleg/herontwikkeling van twee zandstranden.

Scenario 2 is een aanvulling op scenario 1 en gaat uit van de volgende mogelijke ontwikkelingen:

 • woningbouw en verblijfsrecreatie in een gebied tussen Rincon en Kralendijk en aansluitend aan Belnem/Lima;
 • aanleg van de rondweg rondom Kralendijk;
 • randvoorwaarden voor een golfbaan.


Van al deze ontwikkelingen zijn de milieugevolgen in beeld gebracht. Vervolgens heeft een vertaling plaatsgevonden naar het ruimtelijk ontwikkelingsplan:

 • verschillende natuur- en landschapswaarden die in de SMB benoemd zijn worden specifiek met behulp van bestemmingen en voorschriften beschermd;
 • enkele ontwikkelingen worden direct mogelijk gemaakt in het ruimtelijk ontwikkelingsplan (zoals de uitbreiding van bedrijventerreinen, de bouw van woningen en dag- en verblijfsrecreatie binnen de contouren van Kralendijk en Rincon);
 • enkele ontwikkelingen worden indirect mogelijk gemaakt: de initiatiefnemer moet eerst nog een nadere uitwerking maken in een apart plan en nader onderzoeken wat de milieueffecten zijn (zoals een deel van de woningbouwontwikkeling buiten de bestaande bebouwingscontouren). Het Bestuurscollege beoordeelt de effecten en beslist of de ontwikkeling kan plaatsvinden;
 • enkele ontwikkelingen worden mogelijk gemaakt door een wijzigingsbevoegdheid van het Bestuurscollege. Dit college is bevoegd enkele bestemmingen te wijzigen ten behoeve van concreet aangegeven initiatieven (zoals de realisatie van agritoerisme/ecolodges in het Kunuku-gebied);
 • enkele ontwikkelingen zijn niet opgenomen in het ruimtelijk ontwikkelingsplan: de ontwikkelingen zijn niet noodzakelijk om de beoogde groei van toeristen en inwoners op te vangen of hebben dermate negatieve milieugevolgen dat het ongewenst is deze ontwikkelingen toe te staan.

2.4 Nieuw beleid

Dit ruimtelijk ontwikkelingsplan kan worden gezien als de basis voor de ruimtelijke ordening op Bonaire in de komende jaren. Er is voor gekozen eerst een plan te maken op basis van het huidige beleid en van de bestaande situatie. Het eilandsbestuur is zich er echter van bewust dat de ruimtelijke ordening op Bonaire niet stilstaat. Bonaire zal zich de komende jaren verder ontwikkelen op onder andere economisch, toeristisch en sociaal/maatschappelijk vlak. Deze ontwikkeling brengt ongetwijfeld nieuwe gedachten en initiatieven met zich mee. Deze kunnen in overeenstemming met het onderhavige ruimtelijk ontwikkelingsplan zijn, maar ook daarvan afwijken. Zodra dit laatste het geval is, zal het eilandsbestuur overwegen of er sprake is van nieuwe omstandigheden en of het gewenst dan wel noodzakelijk is het ruimtelijk ontwikkelingsplan te herzien. Een ruimtelijk ontwikkelingsplan is geen statisch document. De ruimtelijke ordening is dynamisch. Het werken met (herzieningen van) ruimtelijk ontwikkelingsplannen moet deze dynamiek ondersteunen.

In het kader van een goede ruimtelijke ordening en het behoud van de kwaliteiten en de identiteit van Bonaire is het gewenst om de komende jaren beleidsmatig na te blijven denken over de ruimtelijke ordening van Bonaire. Het is gewenst voor enkele gebieden visies op te stellen hoe hiermee in de toekomst kan worden omgegaan. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan de plaatsen Kralendijk en Rincon. Voor beide plaatsen kan een stedenbouwkundige visie worden gemaakt waarin de structuur en de kwaliteiten van beide plaatsen wordt beschreven en waarin wordt ingegaan op de kwaliteit en maten van de bebouwing, de toe te laten functies, de groenstructuren, de ontsluiting en het parkeren. Andere gebieden welke beleidsmatig nader beschreven kunnen worden zijn het Kunuku-gebied en het Open landschap. Dit zijn grote gebieden die voor een belangrijk deel de kwaliteit en de identiteit van Bonaire bepalen. Het is gewenst goed na te denken over de inrichting van deze gebieden. Direct na de vaststelling van dit ruimtelijk ontwikkelingsplan wordt begonnen met het opstellen van een welstandsnota. Hierin wordt de kwaliteit c.q. de architectuur van de te bouwen gebouwen beschreven. Dan is niet alleen bekend waar en hoe er gebouwd mag worden, maar ook hoe de gebouwen er moeten komen uit te zien. Kortom, de ruimtelijke ordening van Bonaire staat niet stil. Het onderhavige ruimtelijk ontwikkelingsplan is een belangrijke basis waarop de komende jaren verder gewerkt kan en moet worden.Hoofdstuk 3 Uitgangspunten

Het ruimtelijk ontwikkelingsplan is -naast de bestaande situatie- gebaseerd op enkele algemene beleidsmatige uitgangspunten. Dit zijn:

Algemeen

Bonaire kiest voor een ruimtelijk ordeningsbeleid gericht op de versterking van de ruimtelijke waarden en de kwaliteiten en het bevorderen van de sociale cohesie. Bouwactiviteiten worden zoveel mogelijk geconcentreerd in en nabij de bestaande kernen.

Waarden en kwaliteiten
Het beschermen van de waarden en de kwaliteiten van Bonaire, zoals het landschap, de natuur, waaronder de flora en fauna en het marinepark, de identiteit en de cultuurhistorie;

Nieuwe ontwikkelingen

Het mogelijk maken van nieuwe woningbouw, recreatieve en bedrijfsmatige ontwikkelingen op locaties en op een wijze die verantwoord is en past binnen het landschap en de identiteit van Bonaire. Inbreiding in de bestaande kernen gaat hierbij in beginsel boven uitbreiding.

Kwaliteit centra Kralendijk en Rincon

Het behouden en het vergroten van de stedenbouwkundige en cultuurhistorische kwaliteiten van de centra van Kralendijk en Rincon;

Recreatie/toerisme

Het aantrekkelijk maken en houden van Bonaire voor recreanten en toeristen;

Woongebieden

Het op een goede wijze beheren van de woongebieden, waarbij een goede woon- en leefomgeving voorop staat;

Voorzieningen

Het bieden van ruimte aan maatschappelijke, sociale, educatieve, culturele en sportvoorzieningen;

Bestaande situatie

Het respecteren van bestaande of nog te realiseren ruimtelijke ontwikkelingen welke zijn gebaseerd op besluitvorming door het Bestuurscollege en/of de eilandsraad.

Hoofdstuk 4 Bestemmingen

4.1 Algemeen

Op basis van de Eilandsverordening moet het ruimtelijk ontwikkelingsplan bestemmingen bevatten. In een bestemming wordt aangegeven voor welke doeleinden de gronden met het oog op een goede ruimtelijke ordening en de volkshuisvesting en een verantwoord milieubeheer mogen worden gebruikt. Aan de bestemmingen worden voorschriften gekoppeld die aangeven op welke wijze de gronden mogen worden bebouwd en gebruikt. Het ruimtelijk ontwikkelingsplan is op deze wijze opgebouwd.

 

Hierna zijn toelichtingen op alle bestemmingen opgenomen. Het ruimtelijk ontwikkelingsplan kent een groot aantal bestemmingen. Deze bestemmingen zijn gekozen om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de bestaande situatie, het bestaande beleid en de hiervoor genoemde uitgangspunten. Bij het kiezen van de bestemmingen is tevens rekening gehouden met de raadpleegbaarheid en de leesbaarheid van het ruimtelijk ontwikkelingsplan. Zo is bijvoorbeeld de bestemming bedrijf gesplitst in meerdere bestemmingen om te voorkomen dat een zeer uitgebreide en moeilijk leesbare bestemming ontstaat.

4.2 Flexibiliteit

Daar waar dit beleidsmatig gewenst is, bevatten de bestemmingen flexibiliteitsbepalingen. Hiermee worden de vrijstellingen en de wijzigingsbevoegdheden bedoeld. Deze zijn opgenomen om op planologisch ondergeschikte punten van het ruimtelijk ontwikkelingsplan te kunnen afwijken (vrijstellingen), of om nieuwe initiatieven die gewenst zijn planologisch mogelijk te maken (wijzigingsbevoegdheden). Zowel de vrijstellingsbepalingen, als de wijzigingsbevoegdheden, bevatten criteria waarin aangegeven wordt in welke gevallen hiervan gebruik gemaakt kan worden. Aan een wijzigingsbevoegdheid zijn procedurebepalingen gekoppeld. Voordat er een wijzigingsbesluit kan worden genomen dient een ontwerp van het besluit eerst voor een ieder ter inzage te worden gelegd. De bevoegdheid voor het toepassen van de vrijstellingen en de wijzigingsbevoegdheden ligt conform het gestelde in de eilandsverordening in handen van het Bestuurscollege.

Tevens zijn in het ruimtelijk ontwikkelingsplan enkele uit te werken bestemmingen opgenomen. Deze hebben met name betrekking op de nieuwe woongebieden en enkele gemengde gebieden. Voor deze gebieden moet eerst een uitwerkingsplan worden opgesteld. Dit plan moet worden vastgesteld door het Bestuurscollege. Voordeel van het werken met uitwerkingsplannen is dat het Bestuurscollege op kwaliteit kan sturen. Alleen die uitwerkingsplannen die aan de criteria van het Bestuurscollege voldoen worden vastgesteld. In zijn algemeenheid kan er niet eerder een bouwvergunning worden afgegeven voordat het Bestuurscollege een uitwerkingsplan heeft vastgesteld. Net als bij de wijziging, gaat er aan de uitwerking ook een zorgvuldige procedure vooraf.

Belangrijk uitgangspunt bij elke bestemming is dat de bestaande situatie gerespecteerd wordt. Bestaande functies kunnen worden voortgezet en bestaande bouwwerken kunnen conform de bestaande situatie worden herbouwd.

4.3 Agrarisch - Kunuku

Doel

Deze bestemming biedt een passende en beschermende regeling voor een typerend Bonairiaans agrarisch landschap met landschappelijke, ecologische en cultuurhistorische waarden. Het Kunuku-gebied werd van oorsprong agrarisch gebruikt.


Waarden

De landschappelijke waarde van de Kunuku's is het patroon van akkers, wegen, dammen, tanki's en drinkplaatsen en verspreide (tijdelijke) kleinschalige woningen. Het vegetatiepatroon is halfopen tot gesloten. In de Strategische Milieubeoordeling wordt nader ingegaan op de waarden en de kwaliteiten van het Kunuku-gebied. Het ruimtelijk ontwikkelingsplan heeft tot doel deze waarden te beschermen.


Toegestane functies

Van oorsprong vinden in de Kunuku's kleinschalige landbouwactiviteiten plaats. De agrarische gebouwen en woningen binnen het Kunuku-gebied zijn kleinschalig. De bestemming is hierop afgestemd. Het is niet de bedoeling dat er op uitgebreide schaal woningbouw in het Kunuku-gebied gaat plaatsvinden. Dit tast het karakter en de waarden van het gebied aan. Woningbouw op uitgebreide schaal moet plaatsvinden in de bestaande kernen en binnen de nieuwe gebieden die hiervoor in het ruimtelijk ontwikkelingsplan zijn aangewezen.


De andere bestaande functies op de Kunuku's kunnen en mogen op basis van het ruimtelijk ontwikkelingsplan worden gehandhaafd. Er zijn conform de huidige beleidsinzichten geen ruimtelijke of functionele redenen aanwezig om deze activiteiten weg te bestemmen. De variatie aan functies is in de afgelopen jaren ontstaan en is thans ook één van de kenmerken van het Kunuku-gebied.


Bouwen

De wijze van bouwen is opgenomen in de bouwvoorschriften. De maximaal te bebouwen oppervlakte aan gebouwen is bij huurgronden beperkt tot 125 m2. Deze gebouwen moeten een lichte constructie hebben, zodat deze bij het aflopen van de huurperiode eenvoudig kunnen worden afgebroken. Op erfpachts- en eigendomsgronden kan naast een agrarisch gebouw van 125 m2 één woning worden gebouwd. Voor beide gebouwen geldt de voorwaarde van een lichte constructie niet. Via vrijstelling is bij eigendomsgronden een extra woning toegestaan als de betreffende kavel groter is dan 1,5 hectare. De vrijstelling wordt verleend door het Bestuurscollege.

Voor reeds verkavelde gebieden binnen de bestemming zijn de aanduidingen voor landschappelijk wonen opgenomen. Binnen deze aanduidingen gelden aparte en op de verkavelingen gerichte bouwvoorschriften.


Aanlegvergunning

Vanwege de kwaliteiten van het Kunuku-gebied is het gewenst voor een aantal andere activiteiten dan het bouwen een vergunning te vragen. Het betreft hier bepaalde vormen van gebruik, zoals het ophogen en afgraven van gronden of het aanbrengen van oppervlakteverhardingen, die in beginsel wel binnen de bestemming zijn toegestaan, maar bij een onjuiste uitvoering zodanige schade aan de waarden en kwaliteiten van de Kunuku's kunnen toebrengen dat ze ongewenst zijn. Met een vergunningenstel kan dit worden voorkomen. De werkzaamheden waarvoor een vergunning nodig is zijn genoemd in het aanlegvergunningenstelsel. Ditzelfde geldt voor de criteria waaraan wordt getoetst. De te beschermen waarden staan beschreven in de Strategische Milieubeoordeling. De aanlegvergunning wordt verleend door het Bestuurscollege.


Wijzigingsbevoegdheid

De Kunuku's beslaan een groot gebied van Bonaire. Binnen de Kunuku's kan planologische medewerking worden verleend aan bijvoorbeeld initiatieven op het gebied van de dag- en verblijfsrecreatie, agrarische activiteiten en sociale en maatschappelijke functies. Het is ten tijde van het vaststellen van het ruimtelijk ontwikkelingsplan echter niet aan te geven waar deze initiatieven gerealiseerd kunnen worden, alsmede welke initiatieven dit zullen zijn. Om deze reden is in de voorschriften een wijzigingsbevoegdheid voor het Bestuurscollege opgenomen die het mogelijk maakt om het ruimtelijk ontwikkelingsplan zodanig te wijzigen dat er medewerking aan de initiatieven kan worden verleend. De criteria voor deze wijzigingsbevoegdheid zijn opgenomen in de voorschriften. Aan de hand van deze criteria moet worden bepaald of er wel of geen wijziging van het ruimtelijk ontwikkelingsplan kan plaatsvinden ten behoeve van een concreet initiatief.

Voor het gedeelte van het Kunuku-gebied dat binnen de zone rondom een Ramsargebied ligt gelden andere wijzigingsregels. Binnen deze zone kan de bestemming alleen worden gewijzigd ten behoeve van verblijfsrecreatie in de vorm van ecolodges, dagrecreatie en landschappelijk wonen. Van landschappelijk wonen is sprake is als de bebouwingsdichtheid maximaal 1 woning op een kavel van meer dan 5 hectare bedraagt. Deze wijzigingsbevoegdheid is beperkter, dan de hiervoor genoemde omdat de gronden in de zone van een Ramsargebied liggen. Vanwege mogelijke aantasting van de kwaliteiten van het Ramsargebied is terughoudendheid wat betreft functies gewenst. Vanwege de nabijheid van een Ramsargebied kan ook alleen van deze wijzigingsbevoegdheid gebruik worden gemaakt als uit een MER blijkt dat de gewenste activiteiten geen nadelige invloed uitoefenen op de waarden en de kwaliteiten van het Ramsargebied.


In de voorschriften is ook een wijzigingsbevoegdheid opgenomen die het mogelijk maakt om de bestemming van de gronden die grenzen aan het Nationaal Park Washington Slagbaai te wijzigen in Natuur. Dit kan alleen als de gronden niet meer agrarisch worden gebruikt en niet meer ten behoeve van een agrarische functie zijn of worden uitgegeven.

Aan het nemen van een besluit tot wijziging van het ruimtelijk ontwikkelingsplan gaat een zorgvuldige procedure vooraf. Het Bestuurscollege stelt een wijziging van het ruimtelijk ontwikkelingsplan niet eerder vast, dan nadat een ontwerp-besluit gedurende vijftien dagen voor een ieder ter inzage heeft gelegen en een ieder gedurende deze termijn in de gelegenheid is gesteld een bezwaarschrift in te dienen. De terinzagelegging wordt tevoren bekend gemaakt in alle in het Nederlands en in het Papiamentu verschijnende dag- en nieuwsbladen, die in het eilandgebied verspreid worden.

4.4 Bedrijf

Doel

De bestemming geeft een regeling voor de bestaande bedrijven die niet op een bedrijventerrein zijn gevestigd. De bestemming heeft onder andere betrekking op het slachthuis, het dierenasiel en het waterbedrijf.

Toegestane activiteiten

Het slachthuis, het dierenasiel en de waterfabriek zijn vanwege hun specifieke karakter en hun invloed op de omgeving alleen toegestaan op de gronden die als zodanig zijn aangeduid. Bedrijven die genoemd zijn in de categorieën 1 t/m 3 van de in bijlage 1 bij deze voorschriften behorende Bedrijvenlijst zijn op alle als Bedrijf bestemde locaties toegestaan. Het betreft hier lichte bedrijven die op relatief kleine afstand van andere functies, zoals wonen of maatschappelijke functies, gevestigd kunnen zijn. De bedrijvenlijst bevat een groot aantal bedrijven die zijn ingedeeld naar hun invloed op de omgeving. De categorieën 1 t/m 3 kunnen worden getypeerd als 'lichte' bedrijven. De overige categorieën als 'zware' bedrijven.

Bij ieder bedrijf is een inpandige bedrijfswoning toegestaan en mag detailhandel plaatsvinden, mits dit detailhandel betreft, welke onderdeel uitmaakt van de bedrijfsvoering. Een bedrijfswoning moet wel noodzakelijk zijn in verband met de bedrijfsvoering.

Uitbreidingen van de bedrijven, groter dan is aangegeven, of qua milieucategorie zwaardere bedrijven zijn niet toegestaan. Het eilandgebied Bonaire hanteert het beleid dat bedrijven zoveel mogelijk worden geconcentreerd op de daarvoor ingerichte bedrijventerreinen.

Bouwen

De wijze van bouwen is opgenomen in de bouwvoorschriften.

Vrijstellingsbevoegdheid

Indien een ander bedrijf dan genoemd in de bedrijvenlijst zich wil vestigen, kan door het Bestuurscollege voor dat bedrijf vrijstelling worden verleend als dat bedrijf naar aard en invloed op de omgeving gelijkwaardig is aan die in de milieucategorie 1 t/m 3. Er kan ook een vrijstelling worden verleend voor een bedrijf in een hogere milieucategorie, mits dit niet leidt tot zwaardere milieugevolgen op de omgeving. Dit laatste moet worden aangetoond met een milieuonderzoek. Met deze vrijstellingen wordt flexibiliteit in het ruimtelijk ontwikkelingsplan gebracht en kan worden ingespeeld op vestigingsverzoeken van nieuwe bedrijven.

Wijzigingsbevoegdheid

Indien bedrijfsactiviteiten worden beëindigd, dan kan op de locatie de functie wonen worden toegestaan. Dit kan alleen nadat het Bestuurscollege het ruimtelijk ontwikkelingsplan heeft gewijzigd. In de motivering van de wijziging moet worden aangetoond dat het wonen op deze locatie gewenst is, dat er geen nadelige milieugevolgen (bijvoorbeeld gezondheidsrisico's) zijn te verwachten ten opzichte van de bedrijven die in de nabijheid liggen en er voldoende parkeergelegenheid is. Tevens is het Bestuurscollege bevoegd om de aanduidingen ten behoeve van de specifieke functie van de kaart te verwijderen waardoor er een algemene bedrijfsbestemming overblijft.

Aan het nemen van een besluit tot wijziging van het ruimtelijk ontwikkelingsplan gaat een zorgvuldige procedure vooraf. Het Bestuurscollege stelt een wijziging van het ruimtelijk ontwikkelingsplan niet eerder vast, dan nadat een ontwerp-besluit gedurende vijftien dagen voor een ieder ter inzage heeft gelegen en een ieder gedurende deze termijn in de gelegenheid is gesteld een bezwaarschrift in te dienen. De terinzagelegging wordt tevoren bekend gemaakt in alle in het Nederlands en in het Papiamentu verschijnende dag- en nieuwsbladen, die in het eilandgebied verspreid worden.

4.5 Bedrijf - Afval

Doel

Deze bestemming geeft een regeling voor de landfill aan de oostzijde van Bonaire. De bestemming regelt voor de landfill het bestaande terrein en de bestaande bebouwing. Uitbreidingen van de landfill die recent hebben plaatsgevonden vanwege het vol raken van het oorspronkelijke terrein zijn in het ruimtelijk ontwikkelingsplan meegenomen.

Milieuvergunning

Het onderhavige ruimtelijk ontwikkelingsplan regelt de planologische mogelijkheden van de landfill. De milieuaspecten worden beoordeeld in het kader van de vereiste milieuvergunning. Vanuit deze milieuvergunning zal zorg worden gedragen voor een goede inrichting en goede milieuhygiënische en milieutechnische voorzieningen. Het ruimtelijk ontwikkelingsplan maakt deze voorzieningen, voor zover planologisch relevant, mogelijk .

Bouwen

De wijze van bouwen is opgenomen in de bouwvoorschriften.

4.6 Bedrijf - Energiecentrale

Doel

De bestemming geeft een regeling voor de bestaande energiecentrales. Zowel de oude, als de nieuwe energiecentrale is opgenomen in de bestemming. De oude centrale heeft nog een achtervangfunctie. De nieuwe centrale verwerkt onder andere de energie die wordt opgewekt uit de windmolens. Voor deze nieuwe energiecentrale is een milieueffectrapportage uitgevoerd waaruit is gebleken dat deze centrale uit milieuoverwegingen op deze locatie geen bezwaar oplevert. De bestemming legt de bestaande situaties vast.

Het ruimtelijk ontwikkelingsplan maakt vanwege de aangrenzende natuurgebieden geen uitbreidingen van de terreinen mogelijk.

Bouwen

De wijze van bouwen is opgenomen in de bouwvoorschriften.

4.7 Bedrijf - Haven

Doel

Deze bestemming ligt op de bestaande noord- en zuidpier van de haven in Kralendijk en legt de bestaande functies van de haven ten behoeve van het containerverkeer en de cruiseschepen vast.

Bouwen

De wijze van bouwen is opgenomen in de bouwvoorschriften.

Wijzigingsbevoegdheid

Er zijn gedachten om de haven ten behoeve van het containervervoer te verplaatsen. Indien dit het geval is kan de bestemming worden gewijzigd om horeca en detailhandel toe te staan. De besluitvorming over een mogelijke verplaatsing van de haven geschiedt buiten dit ruimtelijk ontwikkelingsplan om. Hiervoor zal een apart besluitvormingstraject worden doorlopen. Voor de realisatie van een nieuwe haven en de vereiste infrastructuur is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen. Aan het nemen van een besluit tot wijziging van het ruimtelijk ontwikkelingsplan gaat een zorgvuldige procedure vooraf. Het Bestuurscollege stelt een wijziging van het ruimtelijk ontwikkelingsplan niet eerder vast, dan nadat een ontwerp-besluit gedurende vijftien dagen voor een ieder ter inzage heeft gelegen en een ieder gedurende deze termijn in de gelegenheid is gesteld een bezwaarschrift in te dienen. De terinzagelegging wordt tevoren bekend gemaakt in alle in het Nederlands en in het Papiamentu verschijnende dag- en nieuwsbladen, die in het eilandgebied verspreid worden.

4.8 Bedrijf - Kippenteelt

Doel

De bestemming voorziet in een passende regeling voor het bestaande productiegebonden agrarische bedrijf, waarvan de hoofdbedrijfsvoering het telen van kippen is. De bestemming legt de bestaande situatie vast.

Toegestane activiteiten

Naast de productiegebonden agrarische activiteiten, is een bedrijfswoning toegestaan, indien deze vanuit de bedrijfsvoering noodzakelijk is. Tevens mag er productiegebonden detailhandel plaatsvinden.

Bouwen

De wijze van bouwen is opgenomen in de bouwvoorschriften.

Wijzigingsbevoegdheid

Indien de huidige functie van het agrarisch bedrijf wordt beëindigd, mag een naar aard en schaal en gelijksoortige agrarische functie zich vestigen in de bedrijfsgebouwen. Hiervoor moet een wijziging van het ruimtelijk ontwikkelingsplan door het Bestuurscollege plaatsvinden, waarbij in motivering van het wijzigingsbesluit op basis van onderzoek moet worden aangetoond dat er geen toename van overlast op de omgeving zal plaatsvinden. Aan het nemen van een besluit tot wijziging van het ruimtelijk ontwikkelingsplan gaat een zorgvuldige procedure vooraf. Het Bestuurscollege stelt een wijziging van het ruimtelijk ontwikkelingsplan niet eerder vast, dan nadat een ontwerp-besluit gedurende vijftien dagen voor een ieder ter inzage heeft gelegen en een ieder gedurende deze termijn in de gelegenheid is gesteld een bezwaarschrift in te dienen. De terinzagelegging wordt tevoren bekend gemaakt in alle in het Nederlands en in het Papiamentu verschijnende dag- en nieuwsbladen, die in het eilandgebied verspreid worden.

4.9 Bedrijf - Olieopslag en distributie

Doel

De bestemming ligt op het bestaande BOPEC-terrein. De bestemming voorziet in het voortzetten van de huidige olie- opslag en distributie en legt de bestaande situatie vast. De pier valt binnen de bestemming. Het ruimtelijk ontwikkelingsplan maakt vanwege het aangrenzende natuurgebied geen uitbreiding van het terrein mogelijk.

De bestemming is ook gelegd op het Curoilterrein. Hier is ook de bestaande situatie vastgelegd.

Bouwen

De wijze van bouwen is opgenomen in de bouwvoorschriften.

4.10 Bedrijf - Verkooppunt van motorbrandstoffen

Doel

Deze bestemming ligt op de bestaande benzinestations, waar brandstof voor motorrijtuigen en aanverwante artikelen worden verkocht, en legt de bestaande situatie vast. Nieuwe benzinestations kunnen pas worden gerealiseerd na wijziging van het ruimtelijk ontwikkelingsplan. In de voorschriften van dit plan is een algemene wijzigingsbevoegdheid voor het Bestuurscollege opgenomen om twee nieuwe benzinestations toe te staan. De locaties hiervoor moeten nog nader worden bepaald.

Bouwen

De wijze van bouwen is opgenomen in de bouwvoorschriften.

4.11 Bedrijf - Visteelt

Doel

De bestemming voorziet in een passende regeling voor het bestaande productiegebonden agrarische bedrijf, waarvan de hoofdbedrijfsvoering het telen van vis is. De bestemming legt de bestaande situatie vast.

Toegestane activiteiten

Naast de productiegebonden agrarische activiteiten is een bedrijfswoning toegestaan, indien deze vanuit de bedrijfsvoering noodzakelijk is. Tevens mag er productiegebonden detailhandel plaatsvinden.

Bouwen

De wijze van bouwen is opgenomen in de bouwvoorschriften.

Wijzigingsbevoegdheid

Indien de huidige functie van het agrarisch bedrijf wordt beëindigd, mag een naar aard en schaal gelijksoortige agrarische functie zich vestigen in de bedrijfsgebouwen. Hiervoor moet een wijziging van het ruimtelijk ontwikkelingsplan door het Bestuurscollege plaatsvinden, waarbij in motivering van het wijzigingsbesluit op basis van onderzoek moet worden aangetoond dat er geen toename van overlast op de omgeving zal plaatsvinden. Aan het nemen van een besluit tot wijziging van het ruimtelijk ontwikkelingsplan gaat een zorgvuldige procedure vooraf. Het Bestuurscollege stelt een wijziging van het ruimtelijk ontwikkelingsplan niet eerder vast, dan nadat een ontwerp-besluit gedurende vijftien dagen voor een ieder ter inzage heeft gelegen en een ieder gedurende deze termijn in de gelegenheid is gesteld een bezwaarschrift in te dienen. De terinzagelegging wordt tevoren bekend gemaakt in alle in het Nederlands en in het Papiamentu verschijnende dag- en nieuwsbladen, die in het eilandgebied verspreid worden.

4.12 Bedrijf - Wateropslag

Doel

Deze bestemming ligt op de bestaande tanks ten behoeve van het opslaan en het distribueren van drinkwater en legt de bestaande situatie vast.


Bouwen

De wijze van bouwen is opgenomen in de bouwvoorschriften.

4.13 Bedrijf - Waterzuivering

Doel

Deze bestemming voorziet in het planologisch regelen van de voorlopige en definitieve afvalwaterzuiveringsinstallaties aan de oostzijde van Kralendijk. De locatiekeuze heeft inmiddels plaatsgevonden en is overgenomen in dit ruimtelijk ontwikkelingsplan. De afstanden ten opzichte van andere functies en de situering is zodanig dat geen hinder van de waterzuivering valt te verwachten.


Bouwen

De wijze van bouwen is opgenomen in de bouwvoorschriften.

4.14 Bedrijf - Windenergie

Doel

Deze bestemming regelt de bestaande windmolens op het noordoostelijke deel van het eiland en de bestaande solitaire windmolen bij Lac. Voor de windmolens op het noordoostelijk deel is een milieueffectrapportage uitgevoerd, waaruit is gebleken dat deze windmolens voor wat betreft de milieugevolgen aanvaardbaar zijn. De bestemming legt de bestaande situatie vast.

Het ruimtelijk ontwikkelingsplan voorziet niet in de bouw van nieuwe windmolens.

Bouwen

De wijze van bouwen is opgenomen in de bouwvoorschriften.

4.15 Bedrijf - Zendstation

Doel

Deze bestemming heeft betrekking op de bestaande zendstation en zendmasten van Trans World Radio en de Nederlandse Wereldomroep. De bestemming legt de bestaande situatie vast.

Bouwen

De wijze van bouwen is opgenomen in de bouwvoorschriften.

4.16 Bedrijf - Zoutwinning

Doel

Deze bestemming heeft betrekking op de bestaande zoutwinning aan de zuidkant van het eiland, uitgevoerd door Cargill Salt. De bestemming voorziet in het winnen, opslaan, verwerken en distribueren van zout. De bestemming is gericht op het voortzetten van de huidige industriële activiteiten en legt de bestaande situatie vast. De pier/transportband van het bedrijf is eveneens als Bedrijf - Zoutwinning bestemd.

Bouwen

De wijze van bouwen is opgenomen in de bouwvoorschriften. Vanwege de omliggende natuurlijke en landschappelijke waarden is de plaats van de toegestane bedrijfsbebouwing aan een specifieke locatie gebonden. Deze is door een aanduiding weergegeven op de plankaart.

4.17 Bedrijventerrein

Doel

De bestemming Bedrijventerrein heeft betrekking op de bestaande bedrijventerreinen van Kralendijk. De bestemming geeft een planologische regeling voor de bestaande bedrijven en maakt het mogelijk de huidige open gaten op het terrein te bebouwen met nieuwe bedrijven. Het beleid van Bonaire is erop gericht om de bedrijven op de bedrijventerreinen goede ontwikkelingsmogelijkheden te bieden. Werkgelegenheid in de bedrijven is een belangrijk aspect van de economie van Bonaire en een speerpunt van beleid.


De bestemming is tevens gelegd op gronden aan de oostzijde van Tera Kora direct ten noorden van de start- en landingsbaan van de airport. Hier is ruimte voor nieuwe bedrijvigheid. De bestaande bedrijventerreinen in Kralendijk raken de komende jaren vol, terwijl de behoefte aan nieuwe bedrijventerreinen blijft. Het eilandsbestuur wil vanuit een oogpunt van economische groei en werkgelegenheid ook nieuwe bedrijven de ruimte kunnen blijven bieden. Het terrein ten noorden van de start- en landingsbaan voorziet hierin.


Niet alleen aan de zuidzijde van Kralendijk is voorzien in een nieuw bedrijventerrein. Het ruimtelijk ontwikkelingsplan biedt ook ruimte voor bedrijven aan de noordzijde van de Kaya Amsterdam en langs de te ontwikkelen verharde weg tussen Kaya Amsterdam en Hato. Tevens wordt ruimte geboden aan een nieuw bedrijventerrein in Rincon. Deze laatste kan Rincon een economische impuls geven. Op het bedrijventerrein in Rincon kan ook de milieustraat worden gevestigd. Dit geldt trouwens ook voor de milieustraat in Kralendijk.


De nieuwe locaties zijn in de Strategische Milieubeoordeling op hun geschiktheid vanuit milieuaspecten beoordeeld. Conclusie is dat de bedrijventerreinen vanuit milieuhygiënisch oogpunt aanvaardbaar zijn en gerealiseerd kunnen worden. Door hun ligging grenzend aan bestaand bebouwd gebied zijn er geen stedenbouwkundige of landschappelijke bezwaren. De nieuwe locatie bij Rincon is niet onderzocht in de SMB. Deze was toen nog niet bekend. Gelet op de omvang, de ligging van dit terrein en de toegestane bedrijven, zijn geen negatieve effecten op de omgeving te verwachten.


Soort bedrijven

De bestemming Bedrijventerrein ziet op de lichtere bedrijven, dat wil zeggen bedrijven met een beperkte invloed op de omgeving. Aan de voorschriften van deze bestemming is in bijlage 1 een Bedrijvenlijst toegevoegd waarin per soort bedrijf is aangegeven wat de invloed op de omgeving is. De bedrijven met de meest beperkte invloed zijn ingedeeld in categorie 1. De bedrijven met de meeste invloed op de omgeving in categorie 5. Een hogere categorie betekent dus een grotere invloed. Op de bedrijventerreinen die binnen deze bestemming vallen zijn de bedrijfscategorieën 1 t/m 3 toegestaan. Voor de zware bedrijven is een ander terrein geschikt. Dit is het bestaande bedrijventerrein nabij Santa Clara.


Detailhandel en supermarkten

Het beleid van Bonaire is erop gericht om de winkels in het centrum van Kralendijk en Rincon te concentreren. Om deze reden bevat de bestemming een regeling met betrekking tot de detailhandel. Detailhandel welke een logisch gevolg is van het productieproces en hiervan een ondergeschikt deel uitmaakt is toegestaan. Er is hier immers een zeer nauwe relatie met de productie. Volumineuze detailhandel, dat wil zeggen detailhandel in grote goederen en detailhandel die vanwege de aard van de artikelen een grote ruimte nodig heeft en dus niet geschikt is voor het centrum van Kralendijk en Rincon is eveneens toegestaan. Supermarkten zijn een bijzondere vorm van detailhandel. Deze kunnen in een centrum gevestigd zijn, maar ook vanwege hun verkeersaantrekkende werking en oppervlakte op bedrijventerreinen. Supermarkten zijn alleen toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'supermarkt'. Hiermee wordt voorkomen dat er te veel supermarkten op de bedrijventerreinen komen, waardoor er koopkracht uit het centrum van Kralendijk wegvloeit.


Bouwen

De wijze van bouwen is opgenomen in de bouwvoorschriften.


Vrijstellingsbevoegdheid

De Bedrijvenlijst bevat veel soorten bedrijven. Het kan echter voorkomen dat een bedrijf niet is genoemd. Als dit het geval is, kan het Bestuurscollege via een vrijstelling toch de vestiging van een dergelijk bedrijf toestaan indien is aangetoond dat dit bedrijf dezelfde gevolgen heeft voor de omgeving als de wel in de categorieën 1 t/m 3 genoemde bedrijven.


Tevens kan het voorkomen dat een bedrijf in een hogere categorie dan 3 is genoemd, maar qua gevolgen voor de omgeving gelijk te stellen is aan een bedrijf uit de categorieën 1 t/m 3. In deze gevallen kan het bedrijf worden toegestaan. Hiervoor is het wel nodig dat het Bestuurscollege vrijstelling verleend.

Wijzigingsbevoegheid

Het Bestuurscollege kan extra supermarkten toestaan door het plan op dit punt te wijzigen. Daarbij wordt onder meer gekeken naar parkeervoorzieningen. Tevens is het Bestuurscollege bevoegd het plan te wijzigen door de aanduiding 'milieustraat' van de kaart te halen of toe te voegen.

Aan het nemen van een besluit tot wijziging van het ruimtelijk ontwikkelingsplan gaat een zorgvuldige procedure vooraf. Het Bestuurscollege stelt een wijziging van het ruimtelijk ontwikkelingsplan niet eerder vast, dan nadat een ontwerp-besluit gedurende vijftien dagen voor een ieder ter inzage heeft gelegen en een ieder gedurende deze termijn in de gelegenheid is gesteld een bezwaarschrift in te dienen. De terinzagelegging wordt tevoren bekend gemaakt in alle in het Nederlands en in het Papiamentu verschijnende dag- en nieuwsbladen, die in het eilandgebied verspreid worden.

4.18 Bedrijventerrein - Zware bedrijven

Doel

Deze bestemming geeft een regeling voor zware bedrijvigheid op het bedrijventerrein Santa Clara. De bestemming heeft betrekking op het bestaande terrein en de geplande uitbreiding. Zware bedrijvigheid is milieucategorie 4 en 5 van de bij de voorschriften gevoegde Bedrijvenlijst. Bij ieder bedrijf is een bedrijfswoning toegestaan.

De milieuhygiënische aanvaardbaarheid van de geplande uitbreiding van het zware bedrijventerrein is beoordeeld in het kader van de Strategische Milieubeoordeling. Vanuit deze beoordeling zijn geen overwegingen naar voren gekomen die de bestemming van de uitbreiding niet mogelijk zouden maken. Door de geïsoleerde ligging zijn er ook landschappelijk geen bezwaren. Wel is het gewenst kritisch te kijken naar de uitstoot van stof. Zo nodig moeten hiervoor voorzieningen worden getroffen. De behoefte aan bedrijventerreinen voor zware bedrijven is en blijft aanwezig, mede door het beleid om zware bedrijven van elders op het eiland op dit bedrijventerrein te vestigen. Vanuit deze behoefte heeft de eilandsraad ook besloten een wijzigingsbevoegdheid nabij de nieuwe energiecentrale op te nemen die de aanleg van een zwaar bedrijventerrein mogelijk maakt.

Bouwen

De wijze van bouwen is opgenomen in de bouwvoorschriften.

Vrijstelling

De Bedrijvenlijst bevat veel soorten bedrijven. Het kan echter voorkomen dat een bedrijf niet is genoemd. Als dit het geval is, kan het Bestuurscollege via een vrijstelling toch de vestiging van een dergelijk bedrijf toestaan, indien is aangetoond dat dit bedrijf dezelfde gevolgen heeft voor de omgeving als de wel in de categorieën 4 en 5 genoemde bedrijven.

4.19 Centrum

Doel

Bonaire hecht een grote waarde aan een goede ontwikkeling van de centra van Kralendijk en Rincon. Beide centra zijn verschillend, maar kunnen op hun eigen wijze met behoud van cultuurhistorische en stedenbouwkundige waarden en kwaliteiten worden ontwikkeld en beheerd. Met name het centrum van Kralendijk is van groot belang voor de recreatieve aantrekkingskracht van Bonaire.


Functies

Binnen de bestemming "Centrum" zijn die functies toegestaan die een bijdrage kunnen leveren aan de aantrekkelijkheid en de kwaliteit van de centra van beide dorpen. Dit zijn winkels, hotels, restaurants, snacks, cafés, discotheken, dienstverlening, woningen, gebouwen voor sportbeoefening en wellness. Deze functies zijn onderling uitwisselbaar. Dat wil zeggen dat de functies niet aan een bepaalde plaats zijn gebonden, maar overal binnen de bestemming kunnen plaatsvinden.


Ten aanzien van de functie wonen is voor bepaalde gedeelten van het centrum van Kralendijk een beperking opgelegd. De functie wonen is op zich overal toegestaan, maar heeft als negatief aspect dat een woning niet altijd een bijdrage levert aan de levendigheid en aantrekkelijkheid. Deze komt veelal van de andere functies. Vanwege dit negatieve aspect van wonen, is geregeld dat binnen de aangegeven zones met de aanduiding 'geen wonen op de eerste bouwlaag' de functie wonen niet op de eerste bouwlaag mag plaatsvinden. Wonen boven winkels, kantoren of restaurants is wel toegestaan. De gewenste levendigheid en aantrekkingskracht van de centra wordt gerealiseerd door de aantrekkende functies onder de woningen.


Cultuurhistorische waarden

De kwaliteit van de centra van Kralendijk en Rincon wordt mede bepaald door de aanwezigheid van enkele beeldbepalende en beschermingswaardige panden. Sloop van deze panden zonder een beoordeling van de cultuurhistorische gevolgen te maken is niet gewenst. De voorschriften kennen dan ook een sloopverbod, tenzij het Bestuurscollege een vergunning voor de sloop heeft afgegeven. Slechts als wordt voldaan aan de in de voorschriften van het sloopverbod aangegeven criteria kan de sloopvergunning worden verleend.


De cultuurhistorische waarden worden ook beschermd door de dubbelbestemming 'Waarde - Beschermd stadsgezicht'. Deze bestemming legt een extra bescherming op die aspecten van de centra die bepalend zijn voor de cultuurhistorische waarden. Het gaat hierbij om de oude dorpskern van het dorp Kralendijk met een kenmerkende relatie tussen de bebouwing zoals de kerk en het fratershuis en de openbare omgeving zoals het plein en de boulevard. Ook het centrum van Rincon heeft deze extra bescherming


Bouwen

De wijze van bouwen is opgenomen in de bouwvoorschriften.


Parkeren

Overal binnen de bestemming Centrum is parkeren mogelijk. Vanuit de gehoefte aan parkeergelegenheid is in Kralendijk een aantal parkeerplaatsen nader aangeduid op de verbeelding en is geregeld dat hier alleen mag worden geparkeerd. Deze gronden mogen dus niet worden bebouwd of worden gebruikt voor een andere functie.

4.20 Cultuur en ontspanning - Museum

Doel

Deze bestemming heeft betrekking op het Bonaire museum in Kralendijk en het museum in Rincon en legt de bestaande situatie van deze musea vast.

Bouwen

De wijze van bouwen is opgenomen in de bouwvoorschriften.

Wijzigingsbevoegdheid

Indien de museumfunctie verdwijnt, bestaat er de mogelijkheid via een wijziging van het ruimtelijk ontwikkelingsplan de functie te veranderen ten behoeve van het wonen of een maatschappelijke functie. Deze wijziging gebeurt door een besluit van het Bestuurscollege.

Aan het nemen van een besluit tot wijziging van het ruimtelijk ontwikkelingsplan gaat een zorgvuldige procedure vooraf. Het Bestuurscollege stelt een wijziging van het ruimtelijk ontwikkelingsplan niet eerder vast, dan nadat een ontwerp-besluit gedurende vijftien dagen voor een ieder ter inzage heeft gelegen en een ieder gedurende deze termijn in de gelegenheid is gesteld een bezwaarschrift in te dienen. De terinzagelegging wordt tevoren bekend gemaakt in alle in het Nederlands en in het Papiamentu verschijnende dag- en nieuwsbladen, die in het eilandgebied verspreid worden.

4.21 Detailhandel

Doel

Deze bestemming regelt de buiten de bestemming "Centrum" en de Gemengde bestemmingen aanwezige winkels. Naast de winkelfunctie mag er binnen deze bestemming ook worden gewoond.


Bouwen

De wijze van bouwen is opgenomen in de bouwvoorschriften.


Wijzigingsbevoegdheid

Het Bestuurscollege kan deze bestemming wijzigen door de winkelfunctie binnen de bestemming te laten vervallen en de gronden dus alleen te bestemmen voor wonen. De wijziging kan alleen plaatsvinden indien de betreffende winkelactiviteiten zijn gestopt. Deze wijzigingsbevoegdheid is opgenomen vanuit het beleid om winkels buiten het centrum zoveel mogelijk te weren en om de winkels zo veel mogelijk in de centra van Kralendijk en Rincon te concentreren.


Het Bestuurscollege stelt een wijziging van het ruimtelijk ontwikkelingsplan niet eerder vast, dan nadat een ontwerp-besluit gedurende vijftien dagen voor een ieder ter inzage heeft gelegen en een ieder gedurende deze termijn in de gelegenheid is gesteld een bezwaarschrift in te dienen. De terinzagelegging wordt tevoren bekend gemaakt in alle in het Nederlands en in het Papiamentu verschijnende dag- en nieuwsbladen, die in het eilandgebied verspreid worden.

4.22 Gemengd - I

Doel

De gebieden ten noorden en ten zuiden van het centrum van Kralendijk behelzen een groot aantal functies, zoals winkels, hotels, restaurants, recreatiewoningen, recreatieve appartementen, woningen, gebouwen ten behoeve van de sportbeoefening en gebouwen ten behoeve van de dienstverlening.


De gebieden zijn te betitelen als aanloopgebieden van het centrum. Het doel van deze bestemming is om de rol en functie die deze gebieden vervullen planologisch vast te leggen. Deze gebieden ondersteunen het centrum, maar mogen daar wat betreft winkelvestigingen en aantrekkingskracht geen concurrent van worden.


Functies

De in de gebieden met de bestemming 'Gemengd - I' toegestane functies komen deels overeen met die van de bestemming Centrum. Er zijn echter ook verschillen. Winkels zijn alleen toegestaan waar deze zijn aangeduid. Het beleid van Bonaire is er immers op gericht om de winkels zo veel mogelijk te vestigen in het centrum van Kralendijk en Rincon. Binnen de bestemming zijn -anders dan bij de bestemming Centrum- ook verblijfsrecreatieve voorzieningen in de vorm van een recreatief appartementencomplex of recreatiewoningen toegestaan. De toegestane functies zijn onderling uitwisselbaar. Dat wil zeggen dat de functies niet aan een bepaalde plaats zijn gebonden, maar overal binnen de bestemming kunnen plaatsvinden.

Binnen woningen zijn aan huis gebonden beroepen of bedrijven toegestaan onder de voorwaarde dat dit ondergeschikt is aan de woonfunctie en wordt uitgeoefend door de bewoner.


Cultuurhistorische waarden

De kwaliteit van de aanloopgebieden van het centrum van Kralendijk wordt mede bepaald door de aanwezigheid van enkele beeldbepalende en beschermingswaardige panden. Sloop van deze panden zonder een beoordeling van de cultuurhistorische gevolgen te maken is niet gewenst. De voorschriften kennen dan ook een sloopverbod, tenzij het Bestuurscollege een vergunning voor de sloop heeft afgegeven. Slechts als wordt voldaan aan de in de voorschriften van het sloopverbod aangegeven criteria kan de sloopvergunning worden verleend.


Bouwen

De wijze van bouwen is opgenomen in de bouwvoorschriften.

4.23 Gemengd - II

Doel

De Kaya Korona is een belangrijke doorgaande weg in Kralendijk. Langs deze weg staan gebouwen met verschillende functies. Dit gebied kan worden gekarakteriseerd als een gemengd gebied. Doel van de bestemming 'Gemengd - II' is om dit gebied als zodanig te regelen en planologisch de mogelijkheid te bieden om hier diverse functies te realiseren.


De bestemming laat de volgende functies en gebouwen toe: winkels, restaurants, snackbars, woningen, bedrijven, gebouwen ten behoeve van de sport en gebouwen ten behoeve van de dienstverlening. De toegestane functies zijn binnen de bestemming onderling uitwisselbaar. Dat wil zeggen dat de functies niet aan een bepaalde plaats zijn gebonden, maar overal kunnen plaatsvinden.

Binnen woningen zijn aan huis gebonden beroepen of bedrijven toegestaan onder de voorwaarde dat dit ondergeschikt is aan de woonfunctie en wordt uitgeoefend door de bewoner. De toegestane bedrijven zijn genoemd in de categorieën 1 en 2 van de bij deze voorschriften behorende Bedrijvenlijst.


Bouwen

De wijze van bouwen is opgenomen in de bouwvoorschriften.

Sloopvergunning

Langs de Kaya Korona bevinden zich enkele beeldbepalende en beschermingswaardige panden. Sloop van deze panden zonder een beoordeling van de cultuurhistorische gevolgen te maken is niet gewenst. De voorschriften kennen dan ook een sloopverbod, tenzij het Bestuurscollege een vergunning voor de sloop heeft afgegeven. Slechts als wordt voldaan aan de in de voorschriften van het sloopverbod aangegeven criteria kan de sloopvergunning worden verleend.

4.24 Gemengd - III

Doel

Een gedeelte van het bedrijventerrein in het zuiden van Kralendijk is zodanig ingericht dat hier zowel bedrijven als recreatieve voorzieningen gerealiseerd kunnen worden. Dit gebied is bestemd voor 'Gemengd - III'.


De gronden met de bestemming 'Gemengd - III' zijn bestemd voor bedrijven, gebouwen ten behoeve van de sport en wellness, gebouwen ten behoeve van de dienstverlening. De toegestane bedrijven zijn genoemd in de categorieën 1 en 2 van de bij deze voorschriften behorende Bedrijvenlijst.


Bouwen

De wijze van bouwen is opgenomen in de bouwvoorschriften.

4.25 Gemengd - IV

Doel

Een groot gebied van Belnem kan worden gekarakteriseerd als gebied waar zowel de functie wonen als de functie verblijfsrecreatie voorkomt. De bestemming 'Gemengd - IV' staat beide functies toe. De functies zijn uitwisselbaar. Dat wil zeggen dat de functies niet aan bepaalde locaties zijn gebonden, maar overal binnen de bestemming kunnen plaatsvinden.

De gronden zijn tevens bestemd voor recreatiewoningen, resorts, hotels en recreatieve appartementencomplexen. Binnen de resorts en de hotels zijn restaurants en winkels toegestaan. De winkels moeten ten dienste staan van en een directe relatie hebben met de resorts en hotels.

Binnen woningen zijn aan huis gebonden beroepen of bedrijven toegestaan onder de voorwaarde dat dit ondergeschikt is aan de woonfunctie en wordt uitgeoefend door de bewoner.


Bouwen

De wijze van bouwen is opgenomen in de bouwvoorschriften.

4.26 Gemengd - V

Doel

Nabij de T-splitsing in Belnem ligt een terrein dat zich prima leent voor het realiseren van winkels of sociaal, maatschappelijk, culturele en onderwijsvoorzieningen ten behoeve van Belnem. Deze kavel is om deze reden bestemd voor 'Gemengd - V'. Boven deze functies kan en mag worden gewoond. Wonen op de eerste bouwlaag is niet toegestaan.

Binnen woningen zijn aan huis gebonden beroepen of bedrijven toegestaan onder de voorwaarde dat dit ondergeschikt is aan de woonfunctie en wordt uitgeoefend door de bewoner.


Bouwen

De wijze van bouwen is opgenomen in de bouwvoorschriften.

4.27 Gemengd - VI

Doel

Deze bestemming is opgenomen om een passende regeling te leggen op het park Bonaire Exclusief te Kralendijk. Het betreft hier een gebied waar zowel permanent als verblijfsrecreatief wordt gewoond. De bouwvoorschriften zijn afgestemd op die van de bestemming Woongebied – I. Op het park zijn echter geen appartementencomplexen toegestaan.

4.28 Gemengd - Uit te werken I

Doel

De bestemming 'Gemengd – Uit te werken I' is gelegd op de open plekken nabij de bestemming 'Gemengd - I'. Voor deze plekken zijn nog geen verkavelingsplannen of inrichtingsplannen vastgesteld. Verkaveling vindt na de in werkingtreding van het ruimtelijk ontwikkelingsplan plaats met behulp van een uitwerkingsplan. Binnen de bestemming zijn winkels, hotels, restaurants, recreatiewoningen, recreatieve appartementen, woningen, gebouwen ten behoeve van de sportbeoefening en gebouwen ten behoeve van de dienstverlening toegestaan.

De bestemming is tevens gelegd op de gronden aan weerszijden van Saliña Di Vlijt. Hiervoor is reeds een initiatief bij het eilandsbestuur ingediend. De planvorming is echter nog niet definitief. Door te kiezen voor een uit te werken bestemming kan het Bestuurscollege medewerking verlenen aan, maar ook richting geven aan, de gewenste ontwikkelingen. Conform het gestelde in de eilandsverordening zal de uitwerking zoveel mogelijk in overleg met belanghebbenden plaatsvinden.

Uitwerkingsplan

Omdat sprake is van een uit te werken bestemming, kan pas een bouwvergunning worden verleend nadat de bestemming geheel of gedeeltelijk is uitgewerkt door het Bestuurscollege. Het Bestuurscollege moet een uitwerkingsplan maken en vaststellen. Zij kan dit doen op basis van haar eigen initiatief, maar ook op basis van een verkavelingsplan/inrichtingsplan van een derde. Bij de uitwerking moet het Bestuurscollege rekening houden met de uitwerkingsregels en een goede ruimtelijke ordening. Bij de uitwerking moet het Bestuurscollege dan ook streven naar een goede stedenbouwkundige en landschappelijke opzet en inpassing. Er moet rekening worden gehouden met onder meer de ontsluiting en de waterberging en het plan moet financieel-economisch uitvoerbaar zijn. Via een uitwerkingsplan kan het Bestuurscollege sturend optreden en toewerken naar een hoge ruimtelijke kwaliteit van het gebied. De bouwvoorschriften sluiten aan bij de bouwvoorschriften die gelden voor 'Gemengd - I'.

Het Bestuurscollege stelt een uitwerking van deze bestemming niet eerder vast, dan nadat een ontwerp-besluit gedurende vijftien dagen voor een ieder ter inzage heeft gelegen en een ieder gedurende deze termijn in de gelegenheid is gesteld een bezwaarschrift in te dienen. De terinzagelegging wordt tevoren bekend gemaakt in alle in het Nederlands en in het Papiamentu verschijnende dag- en nieuwsbladen, die in het eilandgebied verspreid worden.

Vrijstelling

In de voorschriften is een vrijstelling van het Bestuurscollege opgenomen van het verbod om een bouwvergunning te verlenen voordat een uitwerkingsplan is vastgesteld. Dit kan alleen als er al een ontwerp-uitwerkingsplan is en vooraf van de eilandsraad een verklaring van geen bezwaar is ontvangen. De vrijstelling moet vergezeld gaan van een goede ruimtelijke onderbouwing waaruit blijkt dat het betreffende bouwplan past in een ontwerp-uitwerkingsplan.

Om bestaande functies en gebouwen niet op slot te zetten kunnen bestaande gebouwen worden herbouwd, vernieuwd of uitgebreid tot 10% van de oppervlakte van het bestaande gebouw.

4.29 Gemengd - Uit te werken II

Doel

De bestemming 'Gemengd – Uit te werken II' is gelegd op de open plekken nabij de bestemming 'Gemengd - II'. Voor deze plekken zijn nog geen verkavelingsplannen of inrichtingsplannen vastgesteld. Verkaveling vindt na de in werkingtreding van het ruimtelijk ontwikkelingsplan plaats met behulp van een uitwerkingsplan. Binnen de bestemming zijn winkels, restaurants, bedrijven, woningen, gebouwen ten behoeve van de sportbeoefening en gebouwen ten behoeve van de dienstverlening toegestaan.

Uitwerkingsplan

Omdat sprake is van een uit te werken bestemming kan pas een bouwvergunning worden verleend nadat de bestemming geheel of gedeeltelijk is uitgewerkt door het Bestuurscollege. Het Bestuurscollege moet een uitwerkingsplan maken en vaststellen. Zij kan dit doen op basis van haar eigen initiatief, maar ook op basis van een verkavelingsplan van een derde. Bij de uitwerking moet het Bestuurscollege rekening houden met de uitwerkingsregels en een goede ruimtelijke ordening. Bij de uitwerking moet het Bestuurscollege dan ook streven naar een goede stedenbouwkundige en landschappelijke opzet en inpassing. Er moet rekening worden gehouden met onder meer de ontsluiting en de waterberging en het plan moet financieel-economisch uitvoerbaar zijn. Via een uitwerkingsplan kan het Bestuurscollege sturend optreden en toewerken naar een hoge ruimtelijke kwaliteit van het gebied. De bouwvoorschriften sluiten aan bij de bouwvoorschriften die gelden voor 'Gemengd - II'.

Het Bestuurscollege stelt een uitwerking van deze bestemming niet eerder vast, dan nadat een ontwerp-besluit gedurende vijftien dagen voor een ieder ter inzage heeft gelegen en een ieder gedurende deze termijn in de gelegenheid is gesteld een bezwaarschrift in te dienen. De terinzagelegging wordt tevoren bekend gemaakt in alle in het Nederlands en in het Papiamentu verschijnende dag- en nieuwsbladen, die in het eilandgebied verspreid worden.

Vrijstelling

In de voorschriften is een vrijstelling van het Bestuurscollege opgenomen van het verbod om een bouwvergunning te verlenen voordat een uitwerkingsplan is vastgesteld. Dit kan alleen als er al een ontwerp-uitwerkingsplan is. De vrijstelling moet vergezeld gaan van een goede ruimtelijke onderbouwing waaruit blijkt dat het betreffende bouwplan past in een ontwerp-uitwerkingsplan.

Om bestaande functies en gebouwen niet op slot te zetten kunnen bestaande gebouwen worden herbouwd, vernieuwd of uitgebreid tot 10% van de oppervlakte van het bestaande gebouw.

4.30 Groen

Doel

Met deze bestemming worden de grotere bestaande groengebieden in en bij Kralendijk en Rincon beschermd. De bestemming is ook gelegd op het terrein ten westen van de Kaya Internashonal ter hoogte van de geplande overheidsgebouwen aan de oostzijde van deze weg. Het is de bedoeling dat dit terrein als park wordt ingericht met de mogelijkheid om hier evenementen te organiseren. Alleen op deze locatie binnen de bestemming Groen mogen evenementen plaatsvinden. Dit is middels een aanduiding geregeld.


Aanlegvergunning

De groenfunctie wordt beschermd door een aantal werkzaamheden te koppelen aan een vergunning van het Bestuurscollege. Hierbij kan worden gedacht aan het aanleggen van verhardingen en paden en het afgraven of ophogen van gronden. Hiermee wordt voorkomen dat de kwaliteit van het openbaar groen wordt aangetast.

Wijzigingsbevoegdheid

Het Bestuurscollege kan deze bestemming Groen ter plaatse van de aanduiding 'wijzigingsgebied', wijzigen ten behoeve van landschappelijk wonen, dat wil zeggen voor woningbouw op kavels van 5 hectare of meer. De wijziging kan alleen plaatsvinden indien dit geen nadelige invloed heeft op de ter plaatse aanwezige ecologische, landschappelijke en natuurlijke waarden en het initiatief financieel en economisch uitvoerbaar is.


Het Bestuurscollege stelt een wijziging van het ruimtelijk ontwikkelingsplan niet eerder vast, dan nadat een ontwerp-besluit gedurende vijftien dagen voor een ieder ter inzage heeft gelegen en een ieder gedurende deze termijn in de gelegenheid is gesteld een bezwaarschrift in te dienen. De terinzagelegging wordt tevoren bekend gemaakt in alle in het Nederlands en in het Papiamentu verschijnende dag- en nieuwsbladen, die in het eilandgebied verspreid worden.

4.31 Horeca

Doel

De bestemming Horeca regelt de bestaande restaurants, snackbars en cafés die buiten de bestemmingen 'Centrum', 'Gemengd - I' en 'Gemengd - II' zijn gelegen.


Bouwen

De wijze van bouwen is opgenomen in de bouwvoorschriften.


Wijzigingsbevoegdheid

Het Bestuurscollege kan de bestemming 'Horeca' wijzigen en ter plaatse woningen toestaan. De wijziging kan alleen plaatsvinden indien de betreffende horeca activiteiten zijn gestopt en er voor de nieuwe functie wonen voldoende parkeergelegenheid is op eigen terrein. Deze wijzigingsbevoegdheid is opgenomen vanuit het beleid om zoveel mogelijk horeca in de daarvoor bestemde gebieden te concentreren. Tevens maakt de wijzigingsbevoegdheid het mogelijk om in te spelen op woningbouwontwikkelingen op vrijkomende locaties.

Het Bestuurscollege stelt een wijziging van het ruimtelijk ontwikkelingsplan niet eerder vast, dan nadat een ontwerp-besluit gedurende vijftien dagen voor een ieder ter inzage heeft gelegen en een ieder gedurende deze termijn in de gelegenheid is gesteld een bezwaarschrift in te dienen. De terinzagelegging wordt tevoren bekend gemaakt in alle in het Nederlands en in het Papiamentu verschijnende dag- en nieuwsbladen, die in het eilandgebied verspreid worden.

4.32 Kantoor

Doel
Deze bestemming ligt op de bestaande kantoren buiten de bedrijventerreinen en de gebieden van de bestemmingen 'Centrum' en 'Gemengd - I', 'Gemengd - II' en 'Gemengd - III' en legt de bestaande situatie vast.

Bouwen
De wijze van bouwen is opgenomen in de bouwvoorschriften.

Wijzigingsbevoegdheid

Het Bestuurscollege kan de bestemming 'Kantoor' wijzigenen ter plaatse woningen toestaan. De wijziging kan alleen plaatsvinden indien de betreffende kantooractiviteiten zijn gestopt en er voor de nieuwe functie wonen voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein is. Deze wijzigingsbevoegdheid is opgenomen vanuit het beleid om zoveel mogelijk kantoren in de daarvoor bestemde gebieden te concentreren. Tevens maakt de wijzigingsbevoegdheid het mogelijk om in te spelen op woningbouwontwikkelingen op vrijkomende locaties.

Het Bestuurscollege stelt een wijziging van het ruimtelijk ontwikkelingsplan niet eerder vast, dan nadat een ontwerp-besluit gedurende vijftien dagen voor een ieder ter inzage heeft gelegen en een ieder gedurende deze termijn in de gelegenheid is gesteld een bezwaarschrift in te dienen. De terinzagelegging wordt tevoren bekend gemaakt in alle in het Nederlands en in het Papiamentu verschijnende dag- en nieuwsbladen, die in het eilandgebied verspreid worden.

4.33 Maatschappelijk

Doel:

Vanwege het belang van de maatschappelijke, sociale, culturele, educatieve en religieuze voorzieningen voor Kralendijk en Rincon zijn de bestaande voorzieningen positief bestemd. Dit gebeurt met de bestemming 'Maatschappelijk'.

De hiervoor genoemde functies zijn onderling uitwisselbaar. Dat wil zeggen dat de functies niet aan een bepaalde plaats zijn gebonden, maar overal binnen deze bestemming kunnen plaatsvinden.

Bouwen

De wijze van bouwen is opgenomen in de bouwvoorschriften.

Wijzigingsbevoegdheid

Het Bestuurscollege kan de bestemming 'Maatschappelijk' wijzigen en ter plaatse woningen toestaan. De wijziging kan alleen plaatsvinden indien de betreffende maatschappelijke activiteiten zijn gestopt en er voor de nieuwe functie wonen voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein is. Deze wijzigingsbevoegdheid is opgenomen vanuit het beleid om te komen tot een flexibel ruimtelijk ontwikkelingsplan dat voorziet in de mogelijkheid om in te spelen op woningbouwontwikkelingen.

Het Bestuurscollege stelt een wijziging van het ruimtelijk ontwikkelingsplan niet eerder vast, dan nadat een ontwerp-besluit gedurende vijftien dagen voor een ieder ter inzage heeft gelegen en een ieder gedurende deze termijn in de gelegenheid is gesteld een bezwaarschrift in te dienen. De terinzagelegging wordt tevoren bekend gemaakt in alle in het Nederlands en in het Papiamentu verschijnende dag- en nieuwsbladen, die in het eilandgebied verspreid worden.

4.34 Maatschappelijk - Begraafplaats

Doel

In Kralendijk en Rincon is een aantal begraafplaatsen gelegen. De begraafplaatsen hebben uitsluitend de functie tot het begraven, herdenken en eren van de overledenen. De begraafplaatsen zijn geregeld in de onderhavige bestemming. De bestemming legt de bestaande situatie vast.

4.35 Maatschappelijk - Bestuursgebouwen

Doel

In Kralendijk en Rincon staat een aantal gebouwen die een functie vervullen ten behoeve van het openbaar bestuur en de openbare orde en veiligheid. Deze vallen onder de bestemming Maatschappelijk - Bestuursgebouwen. Deze bestemming legt de bestaande situatie vast.

Bouwen

De wijze van bouwen is opgenomen in de bouwvoorschriften.

4.36 Maatschappelijk - Informatiecentrum

Doel

Deze bestemming regelt het informatiecentrum bij het mangrovegebied. In het centrum kan informatie over de natuurwaarden worden verkregen. Tevens vindt er verhuur van kano's plaats. De bestemming beschermt en behoudt deze functie. In het informatiecentrum is ook een kaartverkoop, een souvenir winkel en detailhandel ten behoeve van het informatiecentrum toegestaan. De bestemming legt de bestaande situatie vast.

Het betreft hier een bestaande functie. Wijziging of uitbreiding van deze functie is vanwege de aanduiding als Ramsargebied niet zonder meer toegestaan. Er is dan onderzoek in de vorm van een MER noodzakelijk. Deze verplichting is opgenomen in de algemene aanduiding 'Ramsargebied'.

Bouwen

De wijze van bouwen is opgenomen in de bouwvoorschriften.

4.37 Maatschappelijk - Justitiële inrichting

Doel

Deze bestemming is erop gericht de bestaande gevangenis planologisch te regelen en om de nieuwe justitiële inrichting ten oosten van Kralendijk planologisch mogelijk te maken. De besluitvorming over de nieuwe justitiële inrichting heeft reeds plaatsgevonden. Het resultaat hiervan c.q. de locatie is opgenomen in dit ruimtelijk ontwikkelingsplan.


Bouwen

De wijze van bouwen is opgenomen in de bouwvoorschriften.

 

4.38 Maatschappelijk - Ziekenhuis

Doel

De bestemming heeft betrekking op het ziekenhuis en de aangrenzende gebouwen ten behoeve van de zorg in Kralendijk. De bestemming legt de bestaande situatie vast en biedt ruimte voor een geringe uitbreiding.

Bouwen

De wijze van bouwen is opgenomen in de bouwvoorschriften.

4.39 Natuur

Doel

Het doel van deze bestemming is de natuur-, ecologische en landschappelijke waarden te beschermen van Washington Slagbaai en Brasil, Landschapspark Rincon, het Terrassenlandschap, Midden-Bonaire, Lac, het gebied ten zuiden van de Kaya van Eps en Klein Bonaire.


Het Washington Slagbaai Park en Klein Bonaire zijn aangewezen als Nationaal Park en zijn als zodanig aangeduid. Brasil Labra en het Terrassenlandschap Midden-Bonaire zijn aangewezen als eilandelijk park. Deze gebieden zijn specifiek aangeduid.

Natuurwaarden

Het totale gebied van Washington Slagbaai Park en Brasil Labra bestaat uit een ruim scala aan ecologische leefgebieden, waaronder de boca's, de saliña's (zoutmeren), de pos (bronnen) en de berggebieden. In het gebied liggen twee wetlands: Saliña Slagbaai en het Gotomeer. Deze zijn apart bestemd. Daarnaast zijn er weidegebieden aanwezig, met extensieve begrazing. Het park is een belangrijk leefgebied van de Lora, Prikichi, Falki en Yuana.


Het Terrassenlandschap van Midden Bonaire heeft grottensystemen met vleermuizenpopulaties, rust en nestplaatsen van de Bonairiaanse Kerkuil en is een leefgebied van de Witstaartbuizerd.


Klein Bonaire is een belangrijk nestgebied voor de zeeschildpadden.


Landschappelijke waarden

In Washington Slagbaai Park en Brasil Labra is ontwikkeld op Washikemba formatie, waar zeldzame grotsystemen en zeldzame rooisystemen voorkomen.

In het Terrassenlandschap van Midden-Bonaire komen belangrijke grottensystemen voor. Het gebied wordt gekenmerkt door hogere kalksteenterrassen. De natuurlijke overgang naar het Middenterras is een belangrijke waarde van het gebied.

Klein Bonaire is een koraaleiland met bijzondere riffen en op het eiland liggen saliña's.

Voor een uitgebreide beschrijving c.q. een overzicht van de in de natuurgebieden voorkomende waarden, wordt verwezen naar de Strategische Milieubeoordeling.


Functie

Het behoud, het herstel, de ontwikkeling en het beheer van landschappelijke en natuurlijke waarden staat in de gebieden voorop. In de gebieden zijn ondergeschikt aan deze functie ook recreatieve en agrarische functies toegestaan. De recreatieve functies zijn extensieve recreatieve functies als rondrijden, wandelen, fietsen, snorkelen en strand bezoek. Bij de agrarische activiteiten gaat het om extensieve veeteelt.

Binnen de bestemming bevindt zich het restaurant van het Nationaal Park Washington Slagbaai. Dit is positief bestemd middels een aanduiding 'restaurant'. Dit geldt ook voor de entreegebouwen van het park en de in het park aanwezige vuurtoren.

Ook is landhuis Karpata aangeduid. Karpata kan worden herbouwd en een maatschappelijke of recreatieve functie krijgen.

Bouwen

Op de gronden met de bestemming 'Natuur' zijn alleen gebouwen toegestaan ten behoeve van het beheer en onderhoud. Voor het bestaande restaurant Slagbaai, de entreegebouwen, de vuurtoren en Karpata zijn aparte bouwvoorschriften opgenomen.

Aanlegvergunning

Vanwege de kwaliteiten van het gebied is het gewenst voor een aantal activiteiten een vergunning te vragen. Het betreft hier werkzaamheden die in beginsel wel binnen de bestemming zijn toegestaan, maar bij een onjuiste uitvoering zodanige schade aan de waarden kunnen toebrengen dat ze ongewenst zijn. Met een vergunningenstel kan dit worden voorkomen. De werkzaamheden zijn genoemd in het aanlegvergunningenstelsel. De vergunning kan worden verleend door het Bestuurscollege.

Wijzigingsbevoegdheden
De eilandsraad heeft bij de vaststelling van het ruimtelijk ontwikkelingsplan twee wijzigingsbevoegdheden aan deze bestemming gekoppeld. De eerste heeft betrekking op de aanleg van een bedrijventerrein ten zuiden van de nieuwe energiecentrale. De aanleg van dit terrein kan gewenst zijn in verband met de economische ontwikkeling van Bonaire. Er moeten voldoende locaties zijn voor het vestigen van nieuwe bedrijven en het verplaatsen van bestaande bedrijven. De locatie ten zuiden van de nieuwe energiecentrale kan hierin mogelijk een rol vervullen.
De tweede wijzigingsbevoegdheid die door de eilandsraad is toegevoegd is die rondom het landhuis Karpata. Rondom dit landhuis mogen met toepassing van de wijzigingsbevoegdheid ecolodges worden gebouwd. In bijlage 2 bij de voorschriften is aangegeven wat onder ecolodges wordt verstaan.
Van beide wijzigingsbevoegdheden mag pas overigens gebruik worden gemaakt dan nadat er een MER is gemaakt. In deze MER moeten de gevolgen van de plannen op de waarden en de kwaliteiten van de aangrenzende gronden worden beschreven. Er kan pas van de wijzigingsbevoegdheden gebruik worden gemaakt als is aangetoond dat er geen schade wordt aangebracht aan deze waarden en kwaliteiten. Bovendien moet het plan economisch en financieel haalbaar zijn en mogen er geen negatieve effecten optreden voor de waterhuishouding en de lora.

Aan het nemen van een besluit tot wijziging van het ruimtelijk ontwikkelingsplan gaat een zorgvuldige procedure vooraf. Het Bestuurscollege stelt een wijziging van het ruimtelijk ontwikkelingsplan niet eerder vast, dan nadat een ontwerp-besluit gedurende vijftien dagen voor een ieder ter inzage heeft gelegen en een ieder gedurende deze termijn in de gelegenheid is gesteld een bezwaarschrift in te dienen. De terinzagelegging wordt tevoren bekend gemaakt in alle in het Nederlands en in het Papiamentu verschijnende dag- en nieuwsbladen, die in het eilandgebied verspreid worden.


4.40 Open landschap

Doel

Grote gebieden van Bonaire zijn onbebouwd en hebben geen concrete functie. De gebieden zijn niet in 'gebruik'. Deze gebieden zijn bestemd voor 'Open landschap'. Met deze bestemming wordt voorkomen dat het gebied ongecontroleerd bebouwd wordt en dat er een aantasting plaatsvindt van de natuurlijke, ecologische en landschappelijke waarden.


Bestaande functies en gebouwen die binnen de bestemming voorkomen zijn aangeduid. Het gaat hierbij onder meer om het landzeilen, een schietbaan, een terrein voor de jeugdrecreatie en de ezelopvang. Deze mogen blijven bestaan. Dit geldt ook voor de aanwezige vuurtoren.


Aanlegvergunning

Voor bepaalde werkzaamheden die de landschappelijke waarden van het gebied kunnen aantasten is een aanlegvergunning van het Bestuurscollege nodig. Het gaat hierbij om het ophogen en afgraven van gronden, het aanbrengen van oppervlakteverharding, ontwikkelingen die gevolgen kunnen hebben voor de waterhuishouding, ontwikkelingen die tot erosie kunnen leiden en het aanleggen van wegen en paden.


Bouwen

De wijze van bouwen is opgenomen in de bouwvoorschriften.

Wijzigingsbevoegdheid

Binnen de bestemming zijn drie wijzigingsbevoegdheden opgenomen. Dit zijn:

 • een wijzigingsbevoegdheid voor de gebieden die in de zone van een Ramsargebied vallen;
 • een wijzigingsbevoegdheid voor de gebieden ten noorden van de Kaya van Eps;
 • een wijzigingsbevoegdheid voor de overige gronden.

De wijzigingsbevoegdheden zijn opgenomen om medewerking te kunnen verlenen aan initiatieven die worden ingediend.

De eerste wijzigingsbevoegdheid is vanwege de nabijheid van een Ramsargebied het meest beperkt. Ter plaatse van de aanduiding 'Ramsargebied' kan het bestuurscollege de bestemming wijzigen ten behoeve van verblijfsrecreatie in de vorm van ecolodges, landschappelijk wonen en dagrecreatie. De wijziging van de bestemming kan alleen plaatsvinden als aan de in de wijzigingsvoorschriften opgenomen criteria wordt voldaan. Een belangrijk aspect hier is dat er een MER moet worden gemaakt. De uitkomst van de MER is voor een groot gedeelte bepalend of van de wijzigingsbevoegdheid gebruik kan worden gemaakt.

De tweede wijzigingsbevoegdheid is opgenomen vanwege de initiatieven die zijn ingediend ten noorden van de Kaya Van Eps. Hier liggen initiatieven voor onder andere woningbouw en verblijfsrecreatie. De plannen zijn nog niet concreet genoeg om deze direct in het ruimtelijk ontwikkelingsplan op te nemen. Hiervoor zijn nadere concretiseringen en onderzoeken vereist. De criteria waaraan de initiatieven moeten voldoen zijn opgenomen in de wijzigingsregels.

De derde wijzigingsbevoegdheid heeft betrekking op de overige gronden met de bestemming Open Landschap en heeft betrekking op agrarische activiteiten, dagrecreatie, verblijfsrecreatie in de vorm van ecolodges een golfbaan en landschappelijk wonen.


Aan het nemen van een besluit tot wijziging van het ruimtelijk ontwikkelingsplan gaat een zorgvuldige procedure vooraf. Het Bestuurscollege stelt een wijziging van het ruimtelijk ontwikkelingsplan niet eerder vast, dan nadat een ontwerp-besluit gedurende vijftien dagen voor een ieder ter inzage heeft gelegen en een ieder gedurende deze termijn in de gelegenheid is gesteld een bezwaarschrift in te dienen. De terinzagelegging wordt tevoren bekend gemaakt in alle in het Nederlands en in het Papiamentu verschijnende dag- en nieuwsbladen, die in het eilandgebied verspreid worden.

4.41 Recreatie - Dagrecreatie

Doel

Deze bestemming regelt de bestaande dagrecreatieve voorzieningen. Het betreft hier met name het gebied bij Sorobon en Cai. Hier zijn surfscholen, horecagelegenheden en openbare stranden gelegen. Deze bestemming legt de bestaande bouw- en gebruiksmogelijkheden vast. Wijzigingen of uitbreidingen zijn niet in het ruimtelijk ontwikkelingsplan opgenomen vanwege de ligging in het Ramsargebied van Lac Bay. Nieuwe ontwikkelingen binnen de bestaande mogelijkheden zijn eventueel mogelijk indien uit een milieueffectrapportage blijkt dat de nieuwe ontwikkelingen geen schade toebrengen aan het als zodanig aangewezen Ramsargebied. Deze verplichting is opgenomen in de algemene aanduiding 'Ramsargebied'.


Bouwen

De wijze van bouwen is opgenomen in de bouwvoorschriften.

Aanlegvergunning

Voor bepaalde werkzaamheden die de waarden van het gebied kunnen aantasten of tot erosie kunnen leiden is een aanlegvergunning van het Bestuurscollege nodig. Het gaat hierbij onder meer om het ophogen en afgraven van gronden en het aanbrengen van oppervlakteverharding zoals het aanleggen van wegen en paden.


4.42 Recreatie - Kustzone

Doel

Deze bestemming beschermt de open kuststrook aan de zuidzijde van het eiland en enkele stroken ten noorden van Kralendijk. Op deze gronden zijn geen ontwikkelingen toegestaan. De bestaande situatie wordt vastgelegd. De gebieden zijn bedoeld voor strandbezoek, duiken, snorkelen, wandelen en dergelijke.

Bouwen

De wijze van bouwen is opgenomen in de bouwvoorschriften.

4.43 Recreatie - Verblijfsrecreatie

Doel

Het beleid van Bonaire is erop gericht om de verblijfsrecreatie te versterken en kwalitatief te verbeteren. De bestemming 'Recreatie - Verblijfsrecreatie' maakt dit mogelijk.

De bestemming is gelegd op de huidige verblijfsrecreatieve gebieden aan de noord- en zuidzijde van Kralendijk. Veelal is reeds bebouwing ten behoeve van de verblijfsrecreatie aanwezig. Er is echter nog voldoende ruimte voor intensivering.

De bestemming laat verschillende vormen van verblijfsrecreatie toe: recreatiewoningen, resorts, hotels en recreatieve appartementencomplexen. Deze vormen zijn uitwisselbaar. Wel worden er in verband met de ruimtelijke kwaliteit van het gebied eisen gesteld aan de hoogte van de gebouwen en aan het bebouwingspercentage. Het is niet gewenst overal hogere appartementencomplexen toe te staan. Dergelijke complexen op stedenbouwkundig ongewenste plaatsen tasten de kwaliteit en identiteit van Bonaire aan.

Een discotheek is alleen toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'discotheek'.

Permanente bewoning

Om te voorkomen dat gronden die uitermate geschikt zijn voor een verblijfsrecreatieve functie, gebruikt gaan worden als woning is de bepaling opgenomen dat nieuwe verblijfsrecreatieve eenheden niet permanent mogen worden bewoond. Voor wonen zijn andere gebieden in het ruimtelijk ontwikkelingsplan gereserveerd. Het is planologisch gezien niet logisch waardevolle (en schaarse) verblijfsrecreatieve gronden te gebruiken voor wonen. Er is sprake van een verblijfsrecreatieve functie als een gebouw voor minimaal negen maanden recreatief wordt gebruikt. Met andere woorden in een woning met een verblijfsrecreatieve functie mag uiterlijk drie maanden worden gewoond. De rest van het jaar is de woning vrij voor de verblijfsrecreatie.

Bijbehorende voorzieningen

Om de verblijfsrecreatieve complexen op een goede manier te kunnen laten functioneren, zijn ook bijbehorende voorzieningen als een restaurant, een winkel en sport- en spelvoorzieningen zoals wellness en fitness toegestaan. Bij een winkel moet het wel om een winkel gaan die ten dienste staat van de recreanten op het complex. Dit, omdat de winkelfunctie niet de positie van het centrum van Kralendijk mag aantasten.

In het kader van de Strategische Milieubeoordeling is gekeken naar een verdere intensivering van de verblijfsrecreatie. Conclusie uit dit rapport is dat er uit milieuhygiënisch oogpunt geen bezwaar is tegen een intensivering binnen de bestaande kaders. De onderhavige bestemming sluit hierbij aan.

Bouwen

De wijze van bouwen is opgenomen in de bouwvoorschriften.

Aanlegvergunning

Voor bepaalde werkzaamheden die de waarden van het gebied kunnen aantasten of tot erosie kunnen leiden is een aanlegvergunning van het Bestuurscollege nodig. Het gaat hierbij onder meer om het ophogen en afgraven van gronden en het aanbrengen van oppervlakteverharding zoals het aanleggen van wegen en paden.

4.44 Sport

Doel

Met de bestemming Sport worden de sportvelden, het stadion en de andere sportvoorzieningen op Bonaire planologisch vastgelegd voor zover deze niet op een bedrijventerrein zijn gelegen. Binnen de bestemming zijn verschillende sportvoorzieningen uitwisselbaar. De bestemming is gelegd op basis van de bestaande situatie.


Bouwen

De wijze van bouwen is opgenomen in de bouwvoorschriften.


Wijzigingsbevoegdheid

Het Bestuurscollege kan deze bestemming wijzigen door de bestemming te wijzigen in Wonen. De wijziging kan alleen plaatsvinden indien de betreffende sportactiviteiten zijn gestopt en er voor de nieuwe functies wonen voldoende parkeergelegenheid is. Deze wijzigingsbevoegdheid is opgenomen vanuit het beleid om te kunnen inspelen op woningbouwplannen op vrijkomende locaties.


Het Bestuurscollege stelt een wijziging van het ruimtelijk ontwikkelingsplan niet eerder vast, dan nadat een ontwerp-besluit gedurende vijftien dagen voor een ieder ter inzage heeft gelegen en een ieder gedurende deze termijn in de gelegenheid is gesteld een bezwaarschrift in te dienen. De terinzagelegging wordt tevoren bekend gemaakt in alle in het Nederlands en in het Papiamentu verschijnende dag- en nieuwsbladen, die in het eilandgebied verspreid worden.

4.45 Verkeer

Doel:

De bestaande wegen met een doorgaande verkeersfunctie zijn als zodanig bestemd. De overige wegen vallen binnen de bestemmingen.


Ter plaatse van de aanduiding 'onderdoorgang' zijn de gronden tevens bestemd voor de transportband ten behoeve van de naastgelegen zoutwinning.

4.46 Verkeer - Luchthaven

Doel

Deze bestemming geeft een planologische regeling voor de Flamingo-airport. De geplande uitbreiding aan de noordzijde van het luchthaventerrein voor de verplaatsing van de bestaande en voor de realisatie van nieuwe luchthavengebouwen is ook opgenomen. Ook is rekening gehouden met de uitbreiding van de baan in oostelijke richting en met de terreinvergroting in het zuiden.

In de bestaande en de nieuwe gebouwen zijn winkels, restaurants en bedrijven toegestaan. Deze functies moeten ten dienste staan van en een directe relatie hebben met de luchthaven. Ongewenste concurrentie met het centrum en de bedrijventerreinen van Kralendijk moet worden voorkomen. Tevens moet zorgvuldig worden omgegaan met de benutting van de gronden in de nabijheid van het vliegveld.

In het kader van de Strategische Milieubeoordeling is gekeken naar de locatie voor de verplaatsing van de bestaande en de bouw van de nieuwe luchthavengebouwen. Conclusie uit dit rapport is dat er uit milieuhygiënisch oogpunt geen bezwaar is tegen deze bebouwing. Wel dient er rekening te worden gehouden met de waterbergingsfunctie die ook op dit terrein is gelegen. Dit is in dit ruimtelijk ontwikkelingsplan geregeld via de dubbelbestemming 'Waterberging'.

Bouwen

De wijze van bouwen is opgenomen in de bouwvoorschriften.

De bouwhoogten die rondom het vliegveld aangehouden moeten worden, worden mede bepaald door de voorschriften bij de aanduiding 'luchtvaartverkeerszone'. De bouwhoogten van de aanduiding gaan boven die van de onderliggende bestemmingen. De plaats en bouwhoogte van de bebouwing op en nabij het vliegveld moeten immers voldoen aan de internationale verdragen.

Veiligheidszone

Rondom de kerosinetanks is een veiligheidszone opgenomen. Binnen deze zone mogen geen nieuwe functies of bouwwerken komen die gevoelig zijn voor de gevaren van een eventueel ongeluk met de kerosinetanks.

4.47 Water

Deze bestemming is gelegd op bestaande waterpartijen. Deze waterpartijen vormen een belangrijke schakel in de waterberging en de waterafvoer en zijn daarom als zodanig bestemd.

4.48 Water - Marinepark

Doel:

Deze bestemming biedt bescherming aan de waarden van het aan Bonaire grenzende koraalrif. De grenzen van de bestemming liggen op de 60 meter diepte grens in het water, zoals aangegeven in de verordening Marien Milieu. De bestemming is ook gelegd op het water dat een open verbinding heeft met de zee.


Het Marinepark heeft een aquatisch ecologische hoofdfunctie. Extensieve vormen van recreatie zijn toegestaan, zoals duiken, snorkelen, varen, indien ze het koraalrif niet onomkeerbaar belasten.


Deze overige functies zijn niet overal toegestaan. Ter plaatse van de aanduiding 'niet duiken, zwemmen en snorkelen' zijn de genoemde activiteiten niet toegestaan. Hetzelfde geldt voor vissen ter plaatse van de aanduiding 'niet vissen'. Het verrichten van die activiteiten op deze locaties is te belastend voor het koraalrif.

De bestaande jachthavens bij het Van der Valk-complex en bij Harbour Village zijn specifiek aangeduid als ' jachthaven'. De hierbij behorende regeling is gebaseerd op de huidige situatie en legt de bestaande situatie vast.


Aanlegvergunning.

Voor de bescherming van de ecologische waarden van het koraalrif is een aanlegvergunningstelsel opgenomen. Voor bepaalde werkzaamheden moet een aanlegvergunning worden aangevraagd bij het Bestuurscollege. Het gaat hierbij om werkzaamheden die van invloed kunnen zijn op de waterkwaliteit, het aanleggen van steigers en vlonders en het aanleggen van moorings. De aanlegvergunning kan pas worden verleend als is aangetoond dat er geen negatieve invloed op de waarden van het koraalrif plaatsvindt.

4.49 Water - Natuur

Functie

Deze bestemming beschermt de natuur- en landschappelijke waarden van het Pekelmeer én de wetlands Gotomeer en Saliña Slagbaai. De bescherming van het verdrag van Ramsar en Important Bird Area is in de bestemming opgenomen. Het behoud, het herstel, de ontwikkeling en het beheer van landschappelijke en ecologische waarden staan in deze gebieden voorop.

Natuurwaarden

Het Pekelmeer, inclusief Flamingo Sanctuary en haar oevers, is een van de belangrijkste broedplaatsen van de Caribische Flamingo.

Het Gotomeer en Saliña Slagbaai kenmerkt zich door de aanwezigheid van flamingo's en is een belangrijke rust- en nestplaats van de Geelvleugelamazone. Aanwezigheid van witstaartbuizerd.

Landschappelijke waarden

Het zoutpannengebied van het Pekelmeer bestaat uit kalksteenvegetaties van het Midden terras en het Laag terras, als ook strandvegetaties en kustvegetaties. Het gebied heeft een open verschijningsvorm. De waarden en kwaliteiten van de gebieden met deze bestemming zijn genoemd in de Strategische Milieubeoordeling.

Toegestane activiteiten

Op de gronden met de bestemming 'Water - Natuur' zijn alleen gebouwen toegestaan ten behoeve van het beheer en onderhoud

4.50 Water - Saliña

Doel

De bestemming is gelegd op enkele grote gebieden waar in natte tijden regenwater wordt geborgen. De gebieden hebben naast een functie voor de waterberging een functie voor het behoud, herstel en beheer van natuurlijke en ecologische waarden.


Aanlegvergunning

Voor de bescherming van de ecologische waarden is een aanlegvergunningstelsel opgenomen. Voor bepaalde werkzaamheden moet een aanlegvergunning worden aangevraagd bij het Bestuurscollege. Het gaat hierbij om werkzaamheden die van invloed kunnen zijn op de waterkwaliteit en het aanleggen van vlonders en steigers.

4.51 Wonen

Doel

De bestemming regelt de bestaande solitaire woningen buiten de plaatsen Kralendijk en Rincon en legt de bestaande situatie vast. Binnen een woning is het uitoefenen van een beroep of bedrijf toegestaan, mits het beroep of bedrijf ondergeschikt is aan de woonfunctie en de woning het uiterlijk aanzien van een woning behoudt. Het beroep of bedrijf moet worden uitgeoefend door de bewoner.

Bouwen

De wijze van bouwen is opgenomen in de bouwvoorschriften.

4.52 Woongebied - I

Doel

De bestemming 'Woongebied - I' is erop gericht om een goede planologische regeling en een goed woon- en leefklimaat te bieden voor de bestaande woongebieden van Kralendijk, Antriol, Nikiboko, Tera Kora, Noord Saliña en van Rincon.

De bestemming biedt de mogelijkheid woningen te bouwen die passen in de aard en schaal van de woongebieden en die qua afmetingen kunnen voldoen aan de eisen die aan een woning van deze tijd worden gesteld.

Functies

De woonfunctie staat binnen de bestemming voorop. De bestemming laat toe dat er in en bij een woning een beroep of een bedrijf wordt uitgeoefend. Voorwaarden zijn wel dat het beroep of bedrijf ondergeschikt aan de woonfunctie moet zijn en dat de woning het uiterlijk aanzien van een woning blijft houden. Het beroep of bedrijf wordt uitgeoefend door de bewoner.

Binnen de bestemming zijn ook toko's, crèches en kleinschalige sociaal-maatschappelijke voorzieningen toegestaan, voor zover deze geen afbreuk doen aan de woonfunctie en de directe omgeving.

Op bepaalde plaatsen in de woongebieden in Kralendijk zijn middels de aanduiding 'voorzieningencluster' gebieden aangewezen waar naast woningen winkels, sociaal, maatschappelijke, educatieve en culturele voorzieningen gebouwd mogen worden.

Woningen die ten tijde van de vaststelling van het ruimtelijk ontwikkelingsplan recreatief worden gebruikt mogen deze functie behouden. Nieuwe woningen mogen niet verblijfsrecreatief worden gebruikt, tenzij hiervoor een vrijstelling is verleend door het Bestuurscollege.

Bouwen

De wijze van bouwen is opgenomen in de bouwvoorschriften. Er zijn bouwvoorschriften voor woningen en bouwvoorschriften voor appartementengebouwen. De bouwvoorschriften zijn er op gericht dat kavels niet volledig worden volgebouwd wat afbreuk kan doen aan de leefkwaliteit van de wijken. Verder moet voldoende afstand van erfgrens worden gehouden en is een maximale goothoogte en bouwhoogte vastgelegd. Bestaande bouwrechten worden niet aangetast.

Wijzigingsbevoegdheden

Het Bestuurscollege is bevoegd deze bestemming te wijzigen voor verblijfsrecreatieve voorzieningen, maatschappelijke, sociale, educatieve, medische en culturele voorzieningen. Daarnaast kan het plan gewijzigd worden voor een nieuw voorzieningencluster en kunnen locaties voor minimarkets, snacks of horeca worden aangewezen.

Deze wijzigingsbevoegdheden zijn opgenomen om binnen de woongebieden te kunnen inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen en initiatieven die zich voordoen. Het beleid is gericht op behouden van het woonkarakter van de gebieden. De ontwikkelingen mogen geen afbreuk doen aan het woon- en leefklimaat.

Aan het nemen van een besluit tot wijziging van het ruimtelijk ontwikkelingsplan gaat een zorgvuldige procedure vooraf. Het Bestuurscollege stelt een wijziging van het ruimtelijk ontwikkelingsplan niet eerder vast, dan nadat een ontwerp-besluit gedurende vijftien dagen voor een ieder ter inzage heeft gelegen en een ieder gedurende deze termijn in de gelegenheid is gesteld een bezwaarschrift in te dienen. De terinzagelegging wordt tevoren bekend gemaakt in alle in het Nederlands en in het Papiamentu verschijnende dag- en nieuwsbladen, die in het eilandgebied verspreid worden.

4.53 Woongebied - II

Doel:

De bestemming 'Woongebied - II' is erop gericht om een goede planologische regeling en een woon- en leefklimaat te bieden voor de bestaande woongebieden Nawati, Santa Barbara, Hato, Belnem en Sabadeco. Deze bestemming onderscheidt zich van de bestemming Woongebied – I ten aanzien van de toegestane andere functies dan wonen, appartementencomplexen en de maatvoering van de woningen.

Functies

De woonfunctie staat binnen de bestemming voorop. De bestemming laat toe dat er in en bij de woning een beroep of een bedrijf wordt uitgeoefend. Voorwaarden zijn wel dat het beroep of bedrijf ondergeschikt aan de woonfunctie moet zijn en dat de woning het uiterlijk aanzien van een woning blijft houden. Het bedrijf of beroep wordt uitgeoefend door de bewoner. Woningen die ten tijde van de vaststelling van het ruimtelijk ontwikkelingsplan recreatief worden gebruikt mogen deze functie behouden. Nieuwe woningen mogen niet verblijfsrecreatief worden gebruikt, tenzij hiervoor een vrijstelling is verleend door het Bestuurscollege

Bouwen

De wijze van bouwen is opgenomen in de bouwvoorschriften. Er zijn bouwvoorschriften voor woningen. Appartementencomplexen zijn niet toegestaan. De bouwvoorschriften zijn er op gericht dat kavels niet volledig worden bebouwd. Er is één woning per kavel toegestaan. Verder moet voldoende afstand van erfgrens worden gehouden en is een maximale goothoogte en bouwhoogte vastgelegd. Bestaande bouwrechten worden niet aangetast.

Wijzigingsbevoegdheid

Het Bestuurscollege is bevoegd deze bestemming te wijzigen voor verblijfsrecreatieve voorzieningen, maatschappelijke, sociale, educatieve, medische en culturele voorzieningen.

Deze wijzigingsbevoegdheid is opgenomen om binnen de woongebieden te kunnen inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen en concrete initiatieven die zich voordoen. Het beleid is gericht op behouden van het woonkarakter van de gebieden. De ontwikkelingen mogen geen afbreuk doen aan het woon- en leefklimaat.

Aan het nemen van een besluit tot wijziging van het ruimtelijk ontwikkelingsplan gaat een zorgvuldige procedure vooraf. Het Bestuurscollege stelt een wijziging van het ruimtelijk ontwikkelingsplan niet eerder vast, dan nadat een ontwerp-besluit gedurende vijftien dagen voor een ieder ter inzage heeft gelegen en een ieder gedurende deze termijn in de gelegenheid is gesteld een bezwaarschrift in te dienen. De terinzagelegging wordt tevoren bekend gemaakt in alle in het Nederlands en in het Papiamentu verschijnende dag- en nieuwsbladen, die in het eilandgebied verspreid worden.

4.54 Woongebied - III

Doel

De bestemming 'Woongebied - III' is erop gericht om een goede planologische regeling te bieden voor een gedeelte van het woongebied Santa Barbara Crowns. De bestemming is gelegd om op een goede wijze invulling te geven aan de afspraken die er in het kader van het verkavelingsplan zijn gemaakt. De bestemming komt grotendeels overeen met die van de bestemming Woongebied II.

Functies

De woonfunctie staat binnen de bestemming voorop. De bestemming laat toe dat er in en bij de woning een beroep of een bedrijf wordt uitgeoefend. Voorwaarden zijn wel dat het beroep of bedrijf ondergeschikt aan de woonfunctie moet zijn en dat de woning het uiterlijk aanzien van een woning blijft houden. Het bedrijf of beroep wordt uitgeoefend door de bewoner. Woningen die ten tijde van de vaststelling van het ruimtelijk ontwikkelingsplan recreatief worden gebruikt mogen deze functie behouden.

Bouwen

De wijze van bouwen is opgenomen in de bouwvoorschriften. Er zijn bouwvoorschriften voor woningen. Appartementencomplexen zijn niet toegestaan. De bouwvoorschriften zijn er op gericht dat kavels niet volledig bebouwd worden. Er is één woning per kavel toegestaan. Verder moet voldoende afstand van erfgrens worden gehouden en is een maximale goothoogte en bouwhoogte vastgelegd. Bestaande bouwrechten worden niet aangetast.

4.55 Woongebied - Landschappelijk

Doel

Deze bestemming betreft de bestaande verkaveling langs de weg van Kralendijk naar Rincon en op een locatie binnen het nieuw te ontwikkelen woongebied ten oosten van Kralendijk.
Het betreft gebieden waaraan al in een eerder stadium planologische medewerking is verleend. Het ruimtelijk ontwikkelingsplan legt de toegestane ontwikkeling vast. De gebieden onderscheiden zich van de woongebieden in Kralendijk en Rincon vanwege de lage bebouwingsdichtheid, de inrichting de omvang van de kavels en de landschappelijke setting. Ook de woningen zijn groter.


Bouwen

De wijze van bouwen is opgenomen in de bouwvoorschriften.

4.56 Woongebied - Uit te werken I

Doel

De bestemming 'Woongebied - Uit te werken I' is gelegd op de open plekken nabij 'Woongebied - I'. Voor deze plekken zijn nog geen verkavelingsplannen vastgesteld. Verkaveling vindt plaats met behulp van een uitwerkingsplan. Binnen de bestemming zijn niet alleen woningen toegestaan. Ook de bij een woongebied behorende voorzieningen als winkels en gebouwen ten behoeve sociale, maatschappelijke, medische, culturele en educatieve voorzieningen zijn toegestaan.

Uitwerkingsplan

Omdat sprake is van een uit te werken bestemming, kan pas een bouwvergunning worden verleend nadat de bestemming geheel of gedeeltelijk is uitgewerkt door het Bestuurscollege. Het Bestuurscollege moet een uitwerkingsplan maken en vaststellen. Zij kan dit doen op basis van haar eigen initiatief, maar ook op basis van een verkavelingsplan van een derde. Bij de uitwerking moet het Bestuurscollege rekening houden met de uitwerkingsregels en een goede ruimtelijke ordening. Bij de uitwerking moet het Bestuurscollege streven naar een goede stedenbouwkundige en landschappelijke opzet en inpassing. Er moet rekening worden gehouden met onder meer de ontsluiting, waterberging en het plan moet financieel uitvoerbaar zijn. Via een uitwerkingsplan kan het Bestuurscollege sturend optreden en toewerken naar een hoge kwaliteit van het woongebied.

De bouwvoorschriften die bij de uitwerking gehanteerd moeten worden sluiten aan bij de bouwvoorschriften die gelden voor 'Woongebied - I'.

Het Bestuurscollege stelt een uitwerking van deze bestemming niet eerder vast, dan nadat een ontwerp-besluit gedurende vijftien dagen voor een ieder ter inzage heeft gelegen en een ieder gedurende deze termijn in de gelegenheid is gesteld een bezwaarschrift in te dienen. De terinzagelegging wordt tevoren bekend gemaakt in alle in het Nederlands en in het Papiamentu verschijnende dag- en nieuwsbladen, die in het eilandgebied verspreid worden.

Vrijstelling

In de voorschriften is een vrijstelling van het Bestuurscollege opgenomen van het verbod om een bouwvergunning te verlenen voordat een uitwerkingsplan is vastgesteld. Dit kan alleen als er al een ontwerp-uitwerkingsplan is en er een verklaring van geen bezwaar van de eilandsraad is ontvangen. De vrijstelling moet vergezeld gaan van een goede ruimtelijke onderbouwing waaruit blijkt dat het betreffende bouwplan past in een ontwerp-uitwerkingsplan.

Om bestaande functies en gebouwen niet op slot te zetten kunnen bestaande gebouwen worden herbouwd, vernieuwd of uitgebreid tot 10% van de oppervlakte van het bestaande gebouw.

4.57 Woongebied - Uit te werken II

Doel

De bestemming 'Woongebied - Uit te werken II' is gelegd op de open plekken nabij 'Woongebied - II'. Voor deze plekken zijn nog geen verkavelingsplannen vastgesteld. Verkaveling vindt plaats met behulp van een uitwerkingsplan. Binnen de bestemming zijn niet alleen woningen toegestaan. Ook de bij een woongebied behorende voorzieningen als winkels en gebouwen ten behoeve sociaal, maatschappelijke, medische, culturele en educatieve voorzieningen zijn toegestaan.

Uitwerkingsplan

Omdat sprake is van een uit te werken bestemming kan pas een bouwvergunning worden verleend nadat de bestemming geheel of gedeeltelijk is uitgewerkt door het Bestuurscollege. Het Bestuurscollege moet een uitwerkingsplan maken en vaststellen. Zij kan dit doen op basis van haar eigen initiatief, maar ook op basis van een verkavelingsplan van een derde. Bij de uitwerking moet het Bestuurscollege rekening houden met de uitwerkingsregels en een goede ruimtelijke ordening. Bij de uitwerking moet het Bestuurscollege streven naar een goede stedenbouwkundige en landschappelijke opzet en inpassing. Er moet rekening worden gehouden met onder meer de ontsluiting, waterberging en het plan moet financieel uitvoerbaar zijn. Via een uitwerkingsplan kan het Bestuurscollege sturend optreden en toewerken naar een hoge kwaliteit van het woongebied.

De bouwvoorschriften die bij de uitwerking gehanteerd moeten worden sluiten aan bij de bouwvoorschriften die gelden voor 'Woongebied - II'.

Het Bestuurscollege stelt een uitwerking van deze bestemming niet eerder vast, dan nadat een ontwerp-besluit gedurende vijftien dagen voor een ieder ter inzage heeft gelegen en een ieder gedurende deze termijn in de gelegenheid is gesteld een bezwaarschrift in te dienen. De terinzagelegging wordt tevoren bekend gemaakt in alle in het Nederlands en in het Papiamentu verschijnende dag- en nieuwsbladen, die in het eilandgebied verspreid worden.

Vrijstelling

In de voorschriften is een vrijstelling van het Bestuurscollege opgenomen van het verbod om een bouwvergunning te verlenen voordat een uitwerkingsplan is vastgesteld. Dit kan alleen als er al een ontwerp-uitwerkingsplan is en er een verklaring van geen bezwaar van de eilandsraad is ontvangen. De vrijstelling moet vergezeld gaan van een goede ruimtelijke onderbouwing waaruit blijkt dat het betreffende bouwplan past in een ontwerp-uitwerkingsplan.

Om bestaande functies en gebouwen niet op slot te zetten kunnen bestaande gebouwen worden herbouwd, vernieuwd of uitgebreid tot 10% van de oppervlakte van het bestaande gebouw.

4.58 Woongebied - Uit te werken III

Doel

De bestemming 'Woongebied - Uit te werken III' is gelegd op de nieuw te ontwikkelen woongebieden aan de oostzijde van Kralendijk en heeft tot doel deze uitbreidingen planologisch mogelijk te maken. Binnen de bestemming zijn niet alleen woningen toegestaan. Ook de bij een woongebied behorende voorzieningen als winkels en gebouwen ten behoeve sociaal, maatschappelijke, medische, culturele en educatieve voorzieningen zijn toegestaan.

Onderbouwing

Vanuit de gewenste groei van de bevolking, de economische vooruitgang en de woningbehoefte die op Bonaire aanwezig is, is het gewenst nieuwe woongebieden tot ontwikkeling te brengen. Uit de Strategische Milieubeoordeling blijkt dat de verwachte groei op de langere termijn niet binnen de bestaande woongebieden kan worden opgevangen. Het bestaande bebouwde gebied herbergt daarvoor te weinig bouwmogelijkheden.

Bij de keuze voor de uitbreidingslocaties is aansluiting gezocht bij het bestaand stedelijk gebied en bij de bestaande infrastructuur. Hiermee worden ongewenste landschappelijke effecten voorkomen en blijven de kosten voor aanleg van infrastructurele voorzieningen beperkt.

De nieuw te ontwikkelen woongebieden zijn in de Strategische Milieubeoordeling onderzocht op hun effecten voor het milieu.

Conclusie voor alle locaties is dat er uit milieuhygiënisch oogpunt geen belemmeringen zijn voor een woningbouwontwikkeling. Wel zijn enkele randvoorwaarden genoemd. Dit zijn:

 • bij de locatie richting Lagoen Hill moet rekening worden gehouden met de karakteristieke structuren en patronen van het kunuku-gebied ;
 • bij de locatie ten oosten van Tera Kora moet rekening worden gehouden met de effecten van de luchthaven en het aangrenzende nieuwe bedrijventerrein.

Deze voorwaarden zijn in de uitwerkingsregels van de onderhavige bestemming opgenomen.

Uitwerkingsplan

Omdat sprake is van een uit te werken bestemming kan pas een bouwvergunning worden verleend nadat de bestemming geheel of gedeeltelijk is uitgewerkt door het Bestuurscollege. Het Bestuurscollege moet een uitwerkingsplan maken en vaststellen. Zij kan dit doen op basis van haar eigen initiatief, maar ook op basis van een verkavelingsplan van een derde. Bij de uitwerking moet het Bestuurscollege rekening houden met de uitwerkingsregels en een goede ruimtelijke ordening. Bij de uitwerking moet het Bestuurscollege streven naar een goede stedenbouwkundige en landschappelijke opzet en inpassing. Er moet rekening worden gehouden met onder meer de ontsluiting, waterberging en het plan moet financieel uitvoerbaar zijn. Via een uitwerkingsplan kan het Bestuurscollege sturend optreden en toewerken naar een hoge kwaliteit van het woongebied.

De bouwvoorschriften die bij de uitwerking gehanteerd moeten worden sluiten aan bij de bouwvoorschriften die gelden voor 'Woongebied - I'.

Het Bestuurscollege stelt een uitwerking van deze bestemming niet eerder vast, dan nadat een ontwerp-besluit gedurende vijftien dagen voor een ieder ter inzage heeft gelegen en een ieder gedurende deze termijn in de gelegenheid is gesteld een bezwaarschrift in te dienen. De terinzagelegging wordt tevoren bekend gemaakt in alle in het Nederlands en in het Papiamentu verschijnende dag- en nieuwsbladen, die in het eilandgebied verspreid worden.

Vrijstelling

In de voorschriften is een vrijstelling van het Bestuurscollege opgenomen van het verbod om een bouwvergunning te verlenen voordat een uitwerkingsplan is vastgesteld. Dit kan alleen als er al een ontwerp-uitwerkingsplan is en er een verklaring van geen bezwaar van de eilandsraad is ontvangen. De vrijstelling moet vergezeld gaan van een goede ruimtelijke onderbouwing waaruit blijkt dat het betreffende bouwplan past in een ontwerp-uitwerkingsplan.

Om bestaande functies en gebouwen niet op slot te zetten kunnen bestaande gebouwen worden herbouwd, vernieuwd of uitgebreid tot 10% van de oppervlakte van het bestaande gebouw.

4.59 Leiding - Water

Doel

De bestemming 'Leiding - Water' is gelegd om bescherming te bieden aan de transportwaterleidingen. Het betreft hier een dubbelbestemming. Dat houdt in dat deze dubbelbestemming de bouwmogelijkheden van de eveneens ter plaatse geldende bestemming wegneemt. De regeling is primair gericht op het beschermen van de leidingen. De bouwmogelijkheden van eveneens aanwezige bestemming kunnen worden pas weer naar voren komen en worden benut als blijkt dat de bouw geen negatieve invloed heeft op de leiding. Hiervoor is een vrijstelling van het Bestuurscollege vereist.


Aanlegvergunning

Voor diverse werkzaamheden die de leiding kunnen aantasten is een aanlegvergunning vereist. Deze wordt verleend door het Bestuurscollege.

4.60 Waarde - Archeologie

Doel

De bestemming 'Waarde - Archeologie' is gelegd om bescherming te bieden aan de aanwezige archeologische waarden.


Het betreft hier een dubbelbestemming. Dat houdt in dat deze dubbelbestemming de bouwmogelijkheden van de eveneens ter plaatse geldende bestemming wegneemt. De regeling is primair gericht op het beschermen van de archeologische waarden. De bouwmogelijkheden van eveneens aanwezige bestemming kunnen worden pas weer naar voren komen en worden benut als blijkt dat de bouw geen negatieve invloed heeft op de archeologische waarden. Hiervoor is een vrijstelling van het Bestuurscollege vereist


Aanlegvergunning

Werkzaamheden zoals het aanleggen of verbreden van paden, het aanbrengen van oppervlakteverharding, het ophogen of afgraven van gronden of het verrichten van werkzaamheden die de waterhuishouding kunnen beïnvloeden zijn gekoppeld aan het vereiste van een aanlegvergunning. De aanlegvergunning wordt verleend door het Bestuurscollege

4.61 Waarde - Beschermd stadsgezicht

De bestemming 'Waarde - Beschermd stadsgezicht' is een dubbelbestemming die een aanvullende bescherming legt op die aspecten van de centra van Kralendijk en Rincon die bepalend zijn voor de cultuurhistorische en monumentale waarden. De aanvullende bescherming vindt plaats door een aanlegvergunning van het Bestuurscollege te eisen voor die werkzaamheden die de cultuurhistorische waarde van het centrum kunnen aantasten. Daarnaast gelden specifieke bouwvoorschriften aanvullend op de bouwvoorschriften van bijvoorbeeld de bestemming Centrum. Deze hebben betrekking op de positie van raampartijen, materiaal- en kleurgebruik om het oorspronkelijk karakter van het centrum van Kralendijk en Rincon te behouden.

4.62 Waarde - Kueba

Doel

De bestemming 'Waarde - Kueba' is gelegd om bescherming te bieden aan de aanwezige waardevolle grotten.


Het betreft hier een dubbelbestemming. Dat houdt in dat deze dubbelbestemming de bouwmogelijkheden van de eveneens ter plaatse geldende bestemming wegneemt. De regeling is primair gericht op het beschermen van de grotten. De bouwmogelijkheden van eveneens aanwezige bestemming kunnen worden pas weer naar voren komen en worden benut als blijkt dat de bouw geen negatieve invloed heeft op de grotten. Hiervoor is een vrijstelling van het Bestuurscollege vereist


Aanlegvergunning

Werkzaamheden zoals het aanleggen of verbreden van paden, het aanbrengen van oppervlakteverharding, het ophogen of afgraven van gronden of het verrichten van werkzaamheden die de grotten nadelig kunnen beïnvloeden zijn gekoppeld aan het vereiste van een aanlegvergunning. De aanlegvergunning wordt verleend door het Bestuurscollege.

4.63 Waarde - Waardevolle boom

Doel

De bestemming 'Waarde - Beschermde boom is gelegd om bescherming te bieden aan de aanwezige waardevolle bomen met veelal een cultuurhistorische betekenis.


Het betreft hier een dubbelbestemming. Dat houdt in dat deze dubbelbestemming de bouwmogelijkheden van de eveneens ter plaatse geldende bestemming wegneemt. De regeling is primair gericht op het beschermen van de bomen. De bouwmogelijkheden van eveneens aanwezige bestemming kunnen worden pas weer naar voren komen en worden benut als blijkt dat de bouw geen negatieve invloed heeft op de bomen. Hiervoor is een vrijstelling van het Bestuurscollege vereist


Aanlegvergunning

Werkzaamheden zoals het aanleggen of verbreden van paden, het aanbrengen van oppervlakteverharding, het ophogen of afgraven van gronden of het kappen van de bomen zijn gekoppeld aan het vereiste van een aanlegvergunning. De aanlegvergunning wordt verleend door het Bestuurscollege.

4.64 Waterberging

Doel

Voor Bonaire is het van groot belang dat er op een goede wijze wordt omgegaan met het afvoeren en het bergen van hemelwater en oppervlaktewater. Het ruimtelijk ontwikkelingsplan kent naast de waterbergingsfunctie in andere bestemmingen twee gebieden die van belang zijn voor de waterberging. Dit zijn het terrein van de voormalige diabaaswinning ten oosten van Kralendijk en het gebied aan de noordzijde van het vliegveld ter plaatse waar de nieuwe bebouwing van de airport is gepland.

De dubbelbestemming, die op beide gebieden is gelegd, bepaalt dat de waterbergingsfunctie de primaire functie is en dat de bouwmogelijkheden van de eveneens aanwezige gewone bestemming ondergeschikt zijn. Deze bouwmogelijkheden kunnen worden pas weer naar voren komen en worden benut als blijkt dat de bouw geen negatieve invloed heeft op de waterbergingsfunctie. Hiervoor is een vrijstelling van het Bestuurscollege vereist.

Aanlegvergunning

Werkzaamheden zoals het aanleggen of verbreden van paden, het aanbrengen van oppervlakteverharding, het ophogen of afgraven van gronden of het verrichten van werkzaamheden die de waterbergende functie nadelig kunnen beïnvloeden zijn gekoppeld aan het vereiste van een aanlegvergunning. De aanlegvergunning moet worden verleend door het Bestuurscollege.

4.65 Anti-dubbeltelvoorschrift

Deze bepaling is opgenomen om te voorkomen dat er door (tijdelijke) kavelsplitsingen of door het (tijdelijk) samenvoegen van kavels bouwmogelijkheden ontstaan die niet met het ruimtelijk ontwikkelingsplan zijn beoogd. De verkavelingen en kavelgrenzen zoals die op moment van het van kracht worden van het ruimtelijk ontwikkelingsplan aanwezig zijn zijn bepalend. Deze kavels kunnen worden gesplitst. Een tweede splitsing van een kavel is niet toegestaan.

4.66 Algemene bouwvoorschriften

4.66.1 Reclameborden

Ter bescherming van de verkeersveiligheid en het straatbeeld is het niet toegestaan zonder vergunning een reclamebord te plaatsen dat groter is dan 1 m².

4.66.2 Zend- en antennemasten

Deze bepaling regelt voor het gehele plangebied de zend- en antennemasten. Het voorschrift komt er op neer dat bestaande zend- en antennemasten zijn toegestaan en herbouwd mogen worden.

Voor de bouw van nieuwe zend- en antennemasten is een algemene wijzigingsregel opgenomen.

4.66.3 Bouwen langs de kust

Voor gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, langs de kust geldt dat minimaal 15 meter achter de hoogwaterlijn moet worden gebouwd. Deze bepaling geldt niet voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde, voor recreatieve doeleinden of voor algemeen belang. Dit bouwvoorschrift dient ter bescherming van het Marinepark en het koraalrif, maar ook voor de veiligheid van de bewoners in verband met ons veranderde klimaat en de zeespiegelstijging. Daar waar op de kaart een gevellijn is aangebracht, geldt dat er niet dichter bij het water mag worden gebouwd dan deze gevellijn

4.66.4 Parkeren

Ter voorkoming van overlast is het belangrijk dat er bij nieuwbouw voldoende parkeerplaatsen worden gerealiseerd. Om deze reden is bepaald dat er pas een bouwvergunning mag worden afgegeven als er voldoende parkeerplaatsen worden gerealiseerd.

4.67 Algemeen gebruiksvoorschrift

Het algemene gebruiksvoorschrift geldt voor alle gronden en geldt dus naast de specifieke bestemmingsvoorschriften. De gebruiksvoorschriften gaan onder meer het stallen van containers, het storten van afval en het kamperen op openbare gronden tegen.

Tevens is een gerichte gebruiksbepaling opgenomen. Deze is gericht op het voorkomen van een volledig verhard terrein. Een gedeelte van een terrein moet in verband met de waterafvoer waterdoorlatend zijn.

 

4.68 Algemene aanduidingsvoorschriften

4.68.1 Luchtvaartverkeerszone

De verkeersveiligheid van het luchtvaartverkeer geeft beperkingen ten aanzien van de hoogtes van bouwwerken. De aan te houden maximale hoogtes als gevolg van de veiligheid van het luchtverkeer wordt aangegeven middels de hoogteligging aanduiding binnen de aanduiding 'luchtvaartverkeerszone'. Deze hoogtes komen in de plaats van de bouwhoogten die in de bestemmingen worden genoemd waarover de aanduiding 'luchtvaartverkeerszone' ligt.

4.68.2 Ramsargebied

Een aantal gebieden wordt aangemerkt als 'Ramsargebied' . Deze zijn op de plankaart met een aanduiding weergegeven. De aanduiding beslaat het gebied en de aangrenzende beschermingszone van 500 meter. Ter plaatse van deze aanduiding mogen bestaande gebouwen en functies niet worden uitgebreid of gewijzigd en mogen geen nieuwe ontwikkelingen plaatsvinden. Nieuwe ontwikkelingen zijn eventueel pas mogelijk indien uit een milieueffectrapportage blijkt dat de nieuwe ontwikkelingen geen schade toebrengen aan het als zodanig aangewezen Ramsargebied.

4.68.3 Veiligheidszone

Rondom de kerosinetanks nabij het vliegveld, de opslagterminals bij BOPEC en Bonoil liggen veiligheidszones. Binnen deze zone mogen geen bouwwerken worden gebouwd of functies plaatsvinden die gevaar kunnen ondervinden van de kerosinetanks. Het betreft hier met name ruimten of terreinen waar personen gedurende wat langere tijd aanwezig zijn.

4.69 Algemene wijzigingsvoorschriften

4.69.1 Beschermingswaardig

Indien blijkt dat een gebouw dat als beschermingswaardig is aangemerkt dit niet langer is, kan het Bestuurscollege de aanduiding er af halen. Ook kan het Bestuurscollege nieuwe gebouwen als beschermingswaardig aanmerken.

4.69.2 Haven

Over de nieuwe locatie van de goederenhaven moet nog besluitvorming plaatsvinden. Indien de locatie is bepaald kan het Bestuurscollege het ruimtelijk ontwikkelingsplan wijzigen en de locatie als haven en de benodigde infrastructuur als verkeer bestemmen.

4.69.3 Verkooppunt van motorbrandstoffen

Deze regeling biedt het Bestuurscollege de mogelijkheid om het ruimtelijk ontwikkelingsplan te wijzigen voor de realisatie van twee nieuwe verkooppunten van motorbrandstoffen.

4.69.4 Zend- en antennemasten

Het Bestuurscollege kan besluiten nieuwe locaties voor zend- en antennemasten aan te wijzen.

4.69.5 Hellingbaan

Het Bestuurscollege is bevoegd het ruimtelijk ontwikkelingsplan te wijzigen voor de realisatie van een hellingbaan, voor bijbehorende voorzieningen ten behoeve van de watersport en voor een bijbehorend parkeerterrein. De wijziging kan alleen plaatsvinden indien uit onderzoek blijkt dat er geen afbreuk wordt gedaan aan de waarden en kwaliteiten van het Marinepark en dat er geen overlast voor de omgeving optreedt.

4.69.6 Havenvoorziening Saliña Tam

De eilandsraad heeft bij de vaststelling van het ruimtelijk ontwikkelingsplan deze wijzigingsbevoegdheid in het plan opgenomen. Deze wijzigingsbevoegdheid kan worden ingezet om de realisatie van een haven met bijbehorende voorzieningen voor de lokale vissers mogelijk te maken. In deze haven kunnen de vissers hun boten bergen bij slecht weer en gedurende de tijden dat zij niet vissen. Vanwege de ligging in gronden met de bestemming Natuur is wijziging mogelijk indien uit een MER blijkt dat er geen negatieve gevolgen zijn te verwachten op de aangrenzende natuurlijke, ecologische, landschappelijke waarden.

4.69.7 Algemeen

Het kan in het algemeen belang zijn om dit ruimtelijk ontwikkelingsplan te wijzigen. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan vereiste publieke voorzieningen of initiatieven die een meerwaarde voor Bonaire hebben en iets aan Bonaire toevoegen dat er nog niet is. Daarvoor is deze regeling in de voorschriften opgenomen.

4.69.8 Procedure

Aan het nemen van een besluit tot wijziging van het ruimtelijk ontwikkelingsplan gaat een zorgvuldige procedure vooraf. Het Bestuurscollege stelt een wijziging van het ruimtelijk ontwikkelingsplan niet eerder vast, dan nadat een ontwerp-besluit gedurende vijftien dagen voor een ieder ter inzage heeft gelegen en een ieder gedurende deze termijn in de gelegenheid is gesteld een bezwaarschrift in te dienen. De terinzagelegging wordt tevoren bekend gemaakt in alle in het Nederlands en in het Papiamentu verschijnende dag- en nieuwsbladen, die in het eilandgebied verspreid worden.

4.70 Algemeen vrijstellingsvoorschrift

Het kan voorkomen dat het gewenst is om vrijstelling te kunnen verlenen van in het ruimtelijk ontwikkelingsplan opgenomen maten, afstanden, oppervlaktes, percentages etc. Dit artikel geeft het Bestuurscollege hiertoe de mogelijkheid om dit te doen tot maximaal 10%. Dit kan overigens alleen als de afwijking gemotiveerd kan worden vanuit welstand of de bouwtechniek.

4.71 Algemeen aanlegvergunningenvoorschrift

Onder 4.66.3 is gesproken van een bebouwingsvrije zone langs de kust. Met het oog op de bescherming van het Marinepark is het niet alleen gewenst het bouwen te verbieden, maar ook om een aantal activiteiten te koppelen aan een aanlegvergunning. Deze vergunning kan door het Bestuurscollege worden verleend als voldaan wordt aan de genoemde criteria.

4.72 Overige voorschriften - Sloopregeling

Er heeft een uitgebreide inventarisatie plaatsgevonden van monumentaal en cultuurhistorisch waardevolle gebouwen en plaatsen (sites). De monumentale waarde wordt via de Monumentenverordening vastgesteld. Een deel van de sites en gebouwen die op de lijst staan, zijn op de plankaart specifiek aangeduid als beschermingswaardig. De overige gebouwen en sites zullen nog verder worden beoordeeld. Deze gebouwen en sites worden tot deze nadere beoordeling via deze sloopregeling beschermd tegen sloop of aantasting.

4.73 Overgangsrecht

4.73.1 Overgangsrecht bouwwerken

Dit is het eerste ruimtelijk ontwikkelingsplan. In het verleden zijn reeds verkavelingsplannen vastgesteld en/ of bouwvergunningen verleend. Recente vastgestelde verkavelingsplannen en verleende bouwvergunningen zijn in het ruimtelijk ontwikkelingsplan verwerkt. Dit artikel bepaalt dat bouwwerken waarvoor in het verleden bouwvergunning is verleend, ook als deze bouwvergunning afwijkt van het ontwikkelingsplan, toch mogen worden gebouwd. Uiteraard moet daarbij wel aan de voorwaarden die in de vergunning zijn opgenomen worden voldaan.

4.73.2 Overgangsrecht gebruik

Het gebruik van gronden en gebouwen dat plaatsvond voordat het ruimtelijk ontwikkelingsplan in werking treedt mag worden voortgezet ook al is dit in strijd met het ontwikkelingsplan. Dit geldt uiteraard niet voor illegaal gebruik of illegaal gebouwde bouwwerken. Wanneer het gebruik wordt beëindigd moet men voldoen aan het ontwikkelingsplan.

4.74 Afstemming bouwverordening

Dit artikel bepaalt dat eventuele voorschriften uit de bouwverordening voor het bouwen ten opzichte van rooilijnen buiten beschouwing blijft. Het ruimtelijk ontwikkelingsplan gaat dus voor de bouwverordening.