Voorbereidingsbesluit Verblijfsrecreatie en Woningbouw

Datum: 3 december 2021

Het bestuurscollege van het openbaar lichaam Bonaire maakt hierbij bekend dat een ontwikkelingsplan met bestemmingsvoorschriften als bedoeld in de Eilandsverordening ruimtelijke ontwikkelingsplanning Bonaire (A.B. 1994, no. 22) voor het grondgebied van het eilandgebied Bonaire wordt voorbereid. Het betreft een algehele herziening van het huidige Ruimtelijk Ontwikkelingsplan Bonaire. Het bestuurscollege heeft in verband hiermee een voorbereidingsbesluit als bedoeld in artikel 33 van de Eilandsverordening ruimtelijke ontwikkelingsplanning Bonaire genomen. Met een voorbereidingsbesluit kunnen bouwvergunningen voor ongewenste ontwikkelingen worden aangehouden.

Het Voorbereidingsbesluit treedt op 4 december 2021 in werking.

De bekendmakingen van de terinzagelegging zijn van 4 december 2021.