Ruimtelijk ontwikkelingsplan Bonaire 7e en 8e herziening (Ontwerp)

Het bestuurscollege van het Openbaar Lichaam maakt bekend dat zij op 11 en 12 mei 2016 het ontwerp van de 7e en 8e herziening van het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan Bonaire (ROB) heeft geaccordeerd. Het betreft de locaties en onderwerpen waarvan hieronder een overzicht wordt gegeven. Voor belanghebbenden wordt een hoorzitting georganiseerd om kennis te nemen van de wijzigingen van het  ROB die aan de eilandsraad ter vaststelling zullen worden voorgelegd.

7e herziening
Locatie/onderwerp Wijziging
1. Strook gelegen aan de E.E.G. Bulevar ter hoogte van Belnem Zuid

 

Opnemen wijzigingsbevoegdheid in de bestemming Natuur t.b.v. Recreatie-Verblijfsrecreatie
2. Perceel 4-F-1408 bij Saliña di Martin

 

Wijzigen bestemming Water-saliña  in  bestemming Gemengd – I en dubbelbestemming Waterberging
3. Diverse percelen Kaya Nikiboko Zuid (4-G-615, 4-G-1080,  4-G-1061, 4-G-1082 en ten zuiden van 4-G-1082)

 

Wijzigen bestemming Woongebied – I  in  Gemengd – I, voor 4-G-1082 toevoegen aanduiding ‘winkel’, voor het perceel ten zuiden van 4-G-1082 bestemming Woongebied – I wijzigen in Verkeer.
4. Diverse locaties met bestemming Recreatie-Verblijfsrecreatie zoals Light House Beach Resort Toevoegen aanduiding ‘wonen’ aan bestemming Recreatie-Verblijfsrecreatie
5. Kaminda Gurubu, perceel 4-B-77

 

Wijzigen bestemming Agrarisch-Kunuku in Woongebied-Landschappelijk 2
6. Bestemmingsgebied Recreatie-Kustzone Opname aanlegvergunningplicht
7. Bestemmingsgebied Agrarisch-Kunuku Toevoegen mogelijkheid voor beroep of bedrijf aan huis
8. Kaya Papa Cornes 37 (4-E-2985)

 

Wijziging bestemming Woongebied 1 naar Gemengd 1
9. Kaya Zephir 2 Playa Pabou (4-D-451)

 

Wijziging bestemming Woongebied 1 naar Gemengd 1
8e herziening
1. Activiteiten van onderhoud en beheer worden uitgezonderd van plicht tot maken van een milieu effect rapport. Aanpassing artikel 68.2 ROB

 

Gedurende de termijn van ter inzage legging kan door een ieder bezwaar tegen het ontwerp van de 7e danwel 8e herziening ROB worden ingediend bij de eilandsraad. Bezwaren dienen schriftelijk, gemotiveerd en voorzien van naam en adres gezonden te worden aan de eilandsraad van het Openbaar Lichaam Bonaire.

Publikashon

Downloaden (PDF, 119KB)


Downloaden (PDF, 163KB)

Publicatie

Downloaden (PDF, 117KB)

 

Downloaden (PDF, 199KB)

Ontwerp besluit 7e herziening

Downloaden (PDF, 606KB)

Kaarten 7e herziening

Downloaden (PDF, 1007KB)


Ontwerp besluit 8e herziening

Downloaden (PDF, 145KB)

Achterliggende stukken 7e herziening

Downloaden (PDF, 1.76MB)