Vaststelling 1e en 3e herziening Ruimtelijk Ontwikkelingsplan Bonaire

Vaststelling 1e gedeeltelijke herziening Ruimtelijk Ontwikkelingsplan Bonaire

De Eilandsraad van het Openbaar Lichaam Bonaire maakt bekend dat bij eilandsverordening van 2 september 2014, no. 1 (AB 2014, no.11) de 1e herziening van het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan Bonaire gedeeltelijk opnieuw is vastgesteld. Ten opzichte van de ontwerp 1e herziening van het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan Bonaire is door de Eilandsraad een wijziging aangebracht. Deze wijziging is voortgekomen uit de beantwoording van ingediende bezwaren. Met de vaststelling is voldaan aan hetgeen aan de Eilandsraad is opgedragen in de uitspraak van het Gerecht in Eerste Aanleg BES (WAR BES 2013/5).

Bekendmaking
Publikashon
Vaststelling 1e herziening ROB

Vaststelling 3e herziening Ruimtelijk Ontwikkelingsplan Bonaire

De Eilandsraad van het Openbaar Lichaam Bonaire maakt bekend dat bij eilandsverordening van 2 september 2014, no. 3 (AB 2014, no.10) de 3e gedeeltelijke herziening van het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan Bonaire is vastgesteld. Ten opzichte van het ontwerp van de 3e herziening zijn door de Eilandsraad een aantal wijzigingen aangebracht. Dit zijn ten eerste wijzigingen die zijn voortgekomen uit beantwoording van de bezwaren die zijn binnengekomen. Ten tweede heeft de eilandsraad een nieuwe wijziging per raadsbesluit (amendement) vastgesteld.

Bekendmaking
Publikashon
Vaststelling 3e herziening ROB

Beide besluiten zullen vanaf de dag na de dag van deze bekendmaking gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage wordt gelegd bij de Directie Ruimte & Ontwikkeling (Afdeling Beleid & Projecten) aan de Kaya Amsterdam no. 21. Tevens is het plan digitaal beschikbaar en raadpleegbaar via de website www.bonaire-ro.nl.

Gedurende de termijn van ter inzage legging kunnen de in de eerdergenoemde uitspraak van het Gerecht als belanghebbende aangemerkte partijen, alsmede een ieder die bezwaar heeft tegen de door de Eilandsraad aangebrachte wijziging, schriftelijk beroep instellen bij het Gerecht in Eerste Aanleg BES. Het beroep dient schriftelijk, gemotiveerd en voorzien van naam en adres gezonden te worden aan het Gerecht in Eerste Aanleg BES, Fort Oranje, Plasa Reina Wilhelmina 2, Bonaire.