Binnenplanse wijzigingen van het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan Bonaire

Het Bestuurscollege maakt bekend dat vanaf de dag na de dag van deze bekendmaking het ontwerp-besluit voor de volgende binnenplanse wijzigingen van het ROB voor een ieder gedurende 15 dagen ter inzage worden gelegd bij de Directie Ruimte & Ontwikkeling aan de Kaya Amsterdam no.21:

  1. Ter plaatse van het perceel 5-D-12 gelegen nabij de Punta Blanku Chicken Farm (kippenteelt) de aanduiding ‘windmolen’ aan de bestemming van het perceel (Agrarisch- Kunuku).
  2. Ten noorden van het perceel 4-A-605 aan de Kaya Perla te Republiek de bestemmingen ‘Natuur’ en ‘Woongebied – II’ wijzingen naar ‘Bedrijf-Wateropslag’.
  3. Ter plaatse van het perceel 2-F-5 (Kaminda Turistiko te Barkadera) de aanduiding ‘ontvangst- en zendstation’ aan toe te voegen de bestemming ‘Bedrijf-Zonne-energie’  
  4. Ter plaatse van de huurgrond met registratienummer 4124 en een gedeelte van perceel 5-E-34 te Santa Clara een gedeelte van de bestemming Agrarisch-Kunuku te wijzigen naar de bestemming ‘Bedrijventerrein-Zware Bedrijven’ met de aanduiding ‘beton- en asfaltcentrales’.
  5. Ter plaatse van de huurgronden waar Afd. L.V.V. is gevestigd aan de Kaminda Lagun gelegen te  Plantage Aruba te Antriol de aanduiding ‘LVV’ toe te voegen aan de bestemming Agrarisch-Kunuku en de binnen het gebied en langs de Kaminda Lagun gelegen aanduiding voor een maximaal bebouwingspercentage van 20% van de plankaart te verwijderen.

Gedurende de termijn van ter inzage legging kan een ieder bezwaar tegen het ontwerp besluit worden ingediend bij het bestuurscollege. Bezwaren dienen schriftelijk, gemotiveerd en voorzien van naam en adres gezonden te worden het bestuurscollege van het Openbaar Lichaam Bonaire.

Klik hier voor meer!