Wijzigingsbesluit 2019-03

Het Bestuurscollege van het openbaar lichaam Bonaire maakt bekend dat op 29 november 2019 besluit voor de volgende binnenplanse wijziging van het ROB is vastgesteld

  1. Ter plaatse van het perceel 2-B-1320 gelegen aan Kaya Oleander te Rincon de aanduiding ‘medische voorziening’ toe te voegen aan de bestemming van het perceel (woongebied 1)
  2. Ter plaatse van het perceel 2-B-200 aan de Kaya Kayena te Rincon de aanduiding ‘medische voorziening’ van de plankaart te verwijderen.
  3. Ter plaatse van de percelen 4-E-2461, 4-E 2465, 4-E-2466 en 4-E-2467 (Kaya Dr. Hernandez te Antriol) de aanduiding ‘minimarket’ toe te voegen.
  4. Ter plaatse van de percelen 4-E-2209 en 4-E 3571 (hoek Hanchi Amboina/Kaya Beethoven) de aanduiding ‘minimarket’ toe te voegen.
  5. Ter plaatse van een deel van de huurgrond met registratienummer 2072 aan de Kaya Para Mira te Rincon de aanduiding ‘horeca’ toe te voegen.

Klik hier voor meer!

Binnenplanse wijzigingen van het ROB – Ecolodge Playa Grandi te Rincon

Het Bestuurscollege maakt bekend dat vanaf de dag na de dag van deze bekendmaking het ontwerp-besluit voor de volgende binnenplanse wijziging van het ROB voor een ieder gedurende 15 dagen ter inzage wordt gelegd bij de Directie Ruimte & Ontwikkeling aan de Kaya Amsterdam no.21:

Ter plaatse van de op de plankaart aangegeven gronden te Playa Grandi, Rincon: toevoegen van de aanduiding ‘ecoresort’  aan de bestemming ‘Open Landschap’. Deze wijziging vindt plaats op grond van artikel 40.5.2 van het ROB.

Het initiatief betreft het bouwen van maximaal 15 ecolodges ten behoeve van de verblijfsrecreatie, een bedrijfswoning en ondersteunende voorzieningen, waaronder een restaurant en ontvangstruimte.

Klik hier voor meer!

Ontwerp-wijzigingsbesluit perceel 2-A-15 (Kaya Herrera 11 te Rincon)

Het bestuurscollege van het Openbaar Lichaam Bonaire maakt bekend dat vanaf 15 juni het ontwerp-besluit voor de volgende binnenplanse wijzigingen en een uitwerkingsplan van het ROB voor iedereen gedurende 15 dagen ter inzage wordt gelegd:

  • Ter plaatse van perceel 2-A-15 (Kaya Herrera 11 te Rincon) toevoegen van de aanduiding ‘dagrecreatie’ aan de bestemming Agrarisch-Kunuku. Deze wijziging vindt plaats op grond van artikel 3.7.2 van het ROB.

Klik hier voor meer!

Ontwerp binnenplanse wijzigingen en een uitwerkingsplan van het ROB

Het Bestuurscollege van het Openbaar Lichaam Bonaire maakt bekend dat vanaf 30 mei het ontwerp-besluit voor de volgende binnenplanse wijzigingen en een uitwerkingsplan van het ROB voor iedereen gedurende 15 dagen ter inzage wordt gelegd:

  • Ter plaatse van huurgrond 4987 gelegen aan Kaminda Lagun het bebouwingspercentage te wijzigen naar 20% ten behoeve van agrarische activiteiten.
  • Ter plaatse van 7 percelen gelegen ten westen van Kaya Chiboney te Noord Saliña de bestemming te wijzigen van ‘maatschappelijk’ naar ‘woongebied I’.
  • Uitwerkingsplan Bario Nieuw Amsterdam fase 1 en 2.

Klik hier voor meer!

10e herziening van het ROB (ontwerp)

De eilandsraad heeft op 8 oktober 2010 het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan Bonaire (ROB) vastgesteld. Momenteel zijn er twee woningbouwontwikkelingen die niet passen binnen de geldende bestemming. Dit betreft de locaties Rincon – zuidwest en Lagun Hill – noordwest. De eerste ontwikkeling is een initiatief van het OLB en de tweede van een particulier.

Beide ontwikkelingen zijn vanuit ruimtelijk en functioneel oogpunt passend en met name de ontwikkeling in Rincon speelt in op de grote vraag naar kavels voor woningbouw op Bonaire. Daarnaast is na de realisatie van de woningbouwontwikkeling sprake van een goede ruimtelijke ordening. Derhalve kan er planelogische medewerking worden verleend aan de ontwikkeling door het herzien van de geldende bestemming. Klik hier voor meer. Klik hier voor meer….

Ontwerp- Uitwerkingsplan Kaminda Lac ten noorden van perceel 4-G-2127

Dit uitwerkingsplan wordt opgesteld om medewerking te kunnen verlenen aan het bij het bestuurscollege ingediende plan van Flamingo Adventure Golf BV voor het bouwen van een woonhuis met het aanleggen van een minigolfbaan. De basis tot het maken van een uitwerkingsplan voor initiatieven als het onderhavige is opgenomen in het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan Bonaire.

Lees meer…

Ontwerp-Wijzigingsbesluit ecoresort Lagun

Het Bestuurscollege maakt bekend dat vanaf de dag na de dag van deze bekendmaking het ontwerp-besluit voor de volgende binnenplanse wijziging van het ROB voor een ieder gedurende 15 dagen ter inzage wordt gelegd bij de Directie Ruimte & Ontwikkeling aan de Kaya Amsterdam no.21:

Ter plaatse van perceel 5-A-22 en aansluitend perceel  aan de Kaminda Lagun: toevoegen van de aanduiding ‘ecolodge’  aan de bestemming ‘Agrarisch-kunuku’. Deze wijziging vindt plaats op grond van artikel 3.7.2 van het ROB.

Lees meer..

Ontwerp-Uitwerkingsplan ‘Kaya Serena’

Dit uitwerkingsplan wordt opgesteld om een verkaveling voor de heer Gregory Beudeker mogelijk te maken voor dit gebied. De verplichting tot het maken van een uitwerkingsplan voor dit voorstel verkaveling is opgenomen in het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan Bonaire.

De eilandsraad heeft op 8 oktober 2010 het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan Bonaire vastgesteld. In dit plan zijn de gronden, waarop het voorstel betrekking heeft, bestemd voor ‘Woongebied – Uit te werken I’. Het betreft een uitwerkingsplicht van het Bestuurscollege voor de percelen 4-D-2311, 4-D-2310, 4D-2306 en 4-D-2308 gelegen ten noorden van Kaya Serena in Play Pabou. De bestemming ‘Woongebied – Uit te werken I’ wordt uitgewerkt naar de bestemming ‘Woongebied – I’ ten behoeve van de bouw van, in de eerste fase, 14 woningen en 12 appartementen.

Lees meer….