Vaststelling wijzigingsbesluit 2022-02

Het bestuurscollege van het Openbaar Lichaam Bonaire maakt bekend dat vanaf de dag na deze publicatie de volgende binnenplanse wijzigingen, de nota van beantwoording bezwaren, plankaarten en het vaststellingsbesluit voor een ieder gedurende 15 dagen ter inzage worden gelegd bij de Directie Ruimte & Ontwikkeling, Kaya Amsterdam 21 (boven Akkermans Autosupplies). Tevens worden de stukken digitaal beschikbaar gesteld via de website www.bonaire-ro.nl. Belanghebbenden die tijdig bezwaren bij het Bestuurscollege hebben ingediend, alsmede belanghebbenden die bezwaren hebben tegen wijzigingen die het bestuurscollege bij de vaststelling van het uitwerkings- of wijzigingsplan heeft aangebracht, kunnen binnen zes weken na de dag waarop het bestuurscollege de binnenplanse wijzigingen heeft vastgesteld schriftelijk beroep indienen bij het Gerecht in Eerste Aanleg.

Klik hier voor meer!