Verlengingsbesluit voorbereidingsbesluit Verblijfsrecreatie en Woningbouw

Het bestuurscollege van het openbaar lichaam Bonaire maakt hierbij bekend dat zij besloten heeft de werking van het Voorbereidingsbesluit Verblijfsrecreatie en Woningbouw van 2 december 2021 te verlengen met 1 jaar. Hierdoor worden ook het komende jaar aanvragen om bouwvergunningen voor de in het Voorbereidingsbesluit genoemde ontwikkelingen aangehouden. De redenen voor het nemen van het verlengingsbesluit zijn gelijk aan die van het voorbereidingsbesluit. De verwachting is dat binnen een half jaar een ontwerp van het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan Bonaire 2023 ter inzage kan worden gelegd waarin regelingen zijn opgenomen ten aanzien van de kwaliteit van verblijfsrecreatieve accommodaties en de regulering van de woningmarkt.

Klik hier voor meer!