Binnenplanse wijziging 2023-03 zendmast Antriol

Vanaf 10 juli 2023 tot en met 25 juli 2023 kunt u bij de directie Ruimte en Ontwikkeling het ontwerp besluit voor de volgende binnenplanse wijziging van het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan Bonaire bekijken:

Ter plaatse van perceel 4-E-3672 aan de kaya Dionisia te Antriol wordt de bouwaanduiding ‘antennemast’ toegevoegd aan de bestemming Woongebied I op de plankaart van het ROB.

Klik hier voor meer!

Ontwerp-besluit binnenplanse wijziging Delfstoffenwinning

Het Bestuurscollege maakt bekend dat vanaf 17 april 2023 het ontwerpbesluit
voor de volgende binnenplanse wijzigingen van het ROB voor iedereen
gedurende 15 dagen ter inzage worden gelegd bij de Directie Ruimte &
Ontwikkeling aan de Kaya Amsterdam no.23 en via de website
https://www.bonaire-ro.nl/ :

 1. Ter plaatse van een cluster gronden in het gebied Pasa Contrami wordt
  de aanduiding ‘delfstoffenwinning’ toegevoegd aan de bestemming
  Agrarisch-Kunuku op de plankaart van het ROB.
 2. Ter plaatse van een cluster gronden in het gebied Jato Baco wordt de
  aanduiding ‘delfstoffenwinning’ toegevoegd aan de bestemming
  Agrarisch-Kunuku op de plankaart van het ROB.
 3. Ter plaatse van het gebied Piedra Krus in de bestemming Natuur wordt
  de functieaanduiding ‘delfstoffenwinning’ verwijderd van de plankaart.

Klik hier voor meer!

Vaststelling wijzigingsbesluit 2022-02

Het bestuurscollege van het Openbaar Lichaam Bonaire maakt bekend dat vanaf de dag na deze publicatie de volgende binnenplanse wijzigingen, de nota van beantwoording bezwaren, plankaarten en het vaststellingsbesluit voor een ieder gedurende 15 dagen ter inzage worden gelegd bij de Directie Ruimte & Ontwikkeling, Kaya Amsterdam 21 (boven Akkermans Autosupplies). Tevens worden de stukken digitaal beschikbaar gesteld via de website www.bonaire-ro.nl. Belanghebbenden die tijdig bezwaren bij het Bestuurscollege hebben ingediend, alsmede belanghebbenden die bezwaren hebben tegen wijzigingen die het bestuurscollege bij de vaststelling van het uitwerkings- of wijzigingsplan heeft aangebracht, kunnen binnen zes weken na de dag waarop het bestuurscollege de binnenplanse wijzigingen heeft vastgesteld schriftelijk beroep indienen bij het Gerecht in Eerste Aanleg.

Klik hier voor meer!

Verlengingsbesluit voorbereidingsbesluit Verblijfsrecreatie en Woningbouw

Het bestuurscollege van het openbaar lichaam Bonaire maakt hierbij bekend dat zij besloten heeft de werking van het Voorbereidingsbesluit Verblijfsrecreatie en Woningbouw van 2 december 2021 te verlengen met 1 jaar. Hierdoor worden ook het komende jaar aanvragen om bouwvergunningen voor de in het Voorbereidingsbesluit genoemde ontwikkelingen aangehouden. De redenen voor het nemen van het verlengingsbesluit zijn gelijk aan die van het voorbereidingsbesluit. De verwachting is dat binnen een half jaar een ontwerp van het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan Bonaire 2023 ter inzage kan worden gelegd waarin regelingen zijn opgenomen ten aanzien van de kwaliteit van verblijfsrecreatieve accommodaties en de regulering van de woningmarkt.

Klik hier voor meer!

Binnenplanse wijzigingen van het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan Bonaire

Het Bestuurscollege maakt bekend dat vanaf de dag na de dag van deze bekendmaking het ontwerp-besluit voor de volgende binnenplanse wijzigingen van het ROB voor een ieder gedurende 15 dagen ter inzage worden gelegd bij de Directie Ruimte & Ontwikkeling aan de Kaya Amsterdam no.21:

 1. Ter plaatse van het perceel 5-D-12 gelegen nabij de Punta Blanku Chicken Farm (kippenteelt) de aanduiding ‘windmolen’ aan de bestemming van het perceel (Agrarisch- Kunuku).
 2. Ten noorden van het perceel 4-A-605 aan de Kaya Perla te Republiek de bestemmingen ‘Natuur’ en ‘Woongebied – II’ wijzingen naar ‘Bedrijf-Wateropslag’.
 3. Ter plaatse van het perceel 2-F-5 (Kaminda Turistiko te Barkadera) de aanduiding ‘ontvangst- en zendstation’ aan toe te voegen de bestemming ‘Bedrijf-Zonne-energie’  
 4. Ter plaatse van de huurgrond met registratienummer 4124 en een gedeelte van perceel 5-E-34 te Santa Clara een gedeelte van de bestemming Agrarisch-Kunuku te wijzigen naar de bestemming ‘Bedrijventerrein-Zware Bedrijven’ met de aanduiding ‘beton- en asfaltcentrales’.
 5. Ter plaatse van de huurgronden waar Afd. L.V.V. is gevestigd aan de Kaminda Lagun gelegen te  Plantage Aruba te Antriol de aanduiding ‘LVV’ toe te voegen aan de bestemming Agrarisch-Kunuku en de binnen het gebied en langs de Kaminda Lagun gelegen aanduiding voor een maximaal bebouwingspercentage van 20% van de plankaart te verwijderen.

Gedurende de termijn van ter inzage legging kan een ieder bezwaar tegen het ontwerp besluit worden ingediend bij het bestuurscollege. Bezwaren dienen schriftelijk, gemotiveerd en voorzien van naam en adres gezonden te worden het bestuurscollege van het Openbaar Lichaam Bonaire.

Klik hier voor meer!

Ontwerp binnenplanse wijziging Horse Ranch Bonaire

Het Bestuurscollege maakt bekend dat vanaf 30 augustus 2022 het ontwerp-besluit voor de volgende binnenplanse wijziging van het ROB voor een ieder gedurende 15 dagen ter inzage worden gelegd bij de Directie Ruimte & Ontwikkeling aan de Kaya Amsterdam no.23:

 1. Het toevoegen van de aanduidingen ‘manege/pensionstalling’ en ‘agritoerisme’ aan de bestemming Agrarisch-Kunuku ter plaatse van perceel 5-E-86 te Nieuw Amsterdam. Deze wijziging vindt plaats op grond van artikel 3.7.2. van het ROB.

Het betreft een nieuwe locatie voor Horse Ranch Bonaire waarbij tevens de mogelijkheid wordt geboden voor agritoerisme. Voor inzage kunt u zich melden bij de balie van de Directie Ruimte en Ontwikkeling aan de Kaya Amsterdam 23 (boven de Kamer van Koophandel) te Bonaire.

Klik hier voor meer!

Voorbereidingsbesluit Verblijfsrecreatie en Woningbouw

Datum: 3 december 2021

Het bestuurscollege van het openbaar lichaam Bonaire maakt hierbij bekend dat een ontwikkelingsplan met bestemmingsvoorschriften als bedoeld in de Eilandsverordening ruimtelijke ontwikkelingsplanning Bonaire (A.B. 1994, no. 22) voor het grondgebied van het eilandgebied Bonaire wordt voorbereid. Het betreft een algehele herziening van het huidige Ruimtelijk Ontwikkelingsplan Bonaire. Het bestuurscollege heeft in verband hiermee een voorbereidingsbesluit als bedoeld in artikel 33 van de Eilandsverordening ruimtelijke ontwikkelingsplanning Bonaire genomen. Met een voorbereidingsbesluit kunnen bouwvergunningen voor ongewenste ontwikkelingen worden aangehouden.

Het Voorbereidingsbesluit treedt op 4 december 2021 in werking.

De bekendmakingen van de terinzagelegging zijn van 4 december 2021.

Klik hier voor meer informatie