Vaststellingsbesluit Uitwerkingsplan FCB wijk te Hato

Het bestuurscollege van het Openbaar Lichaam Bonaire maakt bekend dat vanaf de dag na deze publicatie het uitwerkingsplan ‘FCB wijk te Hato’, de nota van beantwoording bezwaren en het vaststellingsbesluit voor eenieder gedurende 15 dagen ter inzage worden gelegd bij de Directie Ruimte & Ontwikkeling, Kaya Amsterdam 21 (boven Akkermans Autosupplies). Tevens worden de stukken digitaal beschikbaar gesteld via de website www.bonaire-ro.nl. Belanghebbenden die tijdig bezwaren bij het Bestuurscollege hebben ingediend, alsmede belanghebbenden die bezwaren hebben tegen wijzigingen die het bestuurscollege bij de vaststelling van het uitwerkings- of wijzigingsplan heeft aangebracht, kunnen binnen zes weken na de dag waarop het bestuurscollege het uitwerkingsplan ‘FCB wijk te Hato’ heeft vastgesteld schriftelijk beroep indienen bij het Gerecht in Eerste Aanleg.

Het uitwerkingsplan heeft betrekking op het gebied tussen de Kaya Pauwnee en de Kaya Leiden. De uitwerking van de bestemming voor dit gebied vindt plaats overeenkomstig het bepaalde in artikel 56 van het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan Bonaire. De bestemming ‘Woongebied – Uit te werken I’ wordt uitgewerkt naar de bestemming ‘Woongebied I’ ten behoeve van de bouw van circa 250 woningen.

Klik hier voor meer!

Ontwerp-Wijzigingsbesluit 2021-01 Ecolodge aan zijweg Kaminda Lagun

Binnenplanse wijziging van het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan Bonaire (ROB)
Het Bestuurscollege van het Openbaar Lichaam Bonaire maakt bekend dat vanaf de dag na de dag van deze bekendmaking het ontwerp-besluit voor de volgende binnenplanse wijziging van het ROB voor iedereen gedurende 15 dagen ter inzage wordt gelegd bij de Directie Ruimte & Ontwikkeling aan de Kaya Amsterdam no.21:

  • Het toevoegen van de aanduiding ‘ecolodge’ aan de bestemming Agrarisch-Kunuku ter plaatse van de op de plankaart aangegeven gronden aan een zijweg aan de zuidkant van de Kaminda Lagun (Seru Wamari). Deze wijziging vindt plaats op grond van artikel 3.7.2 van het ROB.

Klik hier voor meer!

Ontwerp Binnenplanse wijziging 2018-05

Het Bestuurscollege van het Openbaar Lichaam Bonaire maakt bekend dat vanaf de dag na de dag van deze bekendmaking het ontwerp-besluit voor de volgende binnenplanse wijziging van het ROB voor iedereen gedurende 15 dagen ter inzage wordt  gelegd bij de Directie Ruimte & Ontwikkeling aan de Kaya Amsterdam no.21:

  • Ter plaatse van de op de plankaart gearceerde gronden aan de Kaminda Lagun toevoegen van de aanduiding ‘dagrecreatie’ aan de bestemming Agrarisch-Kunuku. Deze wijziging vindt plaats op grond van artikel 3.7.2 van het ROB.

Klik hier voor meer informatie!

Publicatie Ontwerp-Uitwerkingsplan FCB wijk te Hato

Er is een Ontwerp-Uitwerkingsplan opgesteld om medewerking te kunnen verlenen aan het woningbouwplan van Fundashon Cas Bonairiano (FCB) voor het realiseren van een woongebied in Hato. In dit woongebied zullen in totaal 254 woningen gerealiseerd worden. De basis voor het maken van het uitwerkingsplan voor deze ontwikkeling is opgenomen in het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan Bonaire. Het woningbouwplan van FCB vloeit voort uit het met Nederland gesloten convenant Volkshuisvesting Bonaire.

Het bestuurscollege van het Openbaar Lichaam Bonaire maakt bekend dat vanaf de dag na deze publicatie het ontwerp-uitwerkingsplan ‘FCB wijk te Hato’ en een ontwerp vaststellingsbesluit voor een ieder gedurende 15 dagen ter inzage wordt gelegd bij de Directie Ruimte & Ontwikkeling, Kaya Amsterdam 21 (boven Akkermans Autosupplies).

Klik hier voor meer!

Ontwerp-Uitwerkingsplan Sonrisa di Lac te Nikiboko Sùit, 4-G-1664 en 4-G-1665

De uitwerking van het plan voor dit gebied vindt plaats overeenkomstig het bepaalde in artikel 56.2 van het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan Bonaire. Het betreft een uitwerkingsplicht van het Bestuurscollege voor een gedeelte van de percelen 4-G-1664 en 1665 gelegen ten zuiden van Bano Nieuw Amsterdam fase I en ten noorden van de Chinese Club SoHo en Flamingo Minigolf die gelegen zijn aan de Kaminda Lac en ten westen van de goedgekeurde uitwerkingsplan Dominoville in Nikoboko. De bestemming “Woongebied – Uit te werken I” wordt uitgewerkt naar de bestemming “Woongebied I” ten behoeve van de bouw van 79 woningen.

Lees meer!

Ontwerp-uitwerkingsplan Royal Palm Residence te Nikiboko

Het bestuurscollege van het Openbaar Lichaam Bonaire maakt bekend dat vanaf de dag na deze publicatie het ontwerp-uitwerkingsplan ‘Royal Palm Residence’ voor een ieder gedurende 15 dagen ter inzage wordt gelegd bij de Directie Ruimte & Ontwikkeling

De uitwerking van het plan voor dit gebied vindt plaats overeenkomstig het bepaalde in artikel 56.2 van het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan Bonaire. Het betreft een uitwerkingsplicht van het Bestuurscollege voor een gedeelte van het perceeI4-E·3835 gelegen ten zuiden van Kaya Nikiboko Nort in Nikoboko. Een gedeelte van de bestemming ‘Woongebied -Uit te werken I’ wordt uitgewerkt naar de bestemming ‘Woongebied I’ ten behoeve van de bouw van 35 woningen.

Voor meer klik hier!

Wijzigingsbesluit 2019-03

Het Bestuurscollege van het openbaar lichaam Bonaire maakt bekend dat op 29 november 2019 besluit voor de volgende binnenplanse wijziging van het ROB is vastgesteld

  1. Ter plaatse van het perceel 2-B-1320 gelegen aan Kaya Oleander te Rincon de aanduiding ‘medische voorziening’ toe te voegen aan de bestemming van het perceel (woongebied 1)
  2. Ter plaatse van het perceel 2-B-200 aan de Kaya Kayena te Rincon de aanduiding ‘medische voorziening’ van de plankaart te verwijderen.
  3. Ter plaatse van de percelen 4-E-2461, 4-E 2465, 4-E-2466 en 4-E-2467 (Kaya Dr. Hernandez te Antriol) de aanduiding ‘minimarket’ toe te voegen.
  4. Ter plaatse van de percelen 4-E-2209 en 4-E 3571 (hoek Hanchi Amboina/Kaya Beethoven) de aanduiding ‘minimarket’ toe te voegen.
  5. Ter plaatse van een deel van de huurgrond met registratienummer 2072 aan de Kaya Para Mira te Rincon de aanduiding ‘horeca’ toe te voegen.

Klik hier voor meer!

Binnenplanse wijzigingen van het ROB – Ecolodge Playa Grandi te Rincon

Het Bestuurscollege maakt bekend dat vanaf de dag na de dag van deze bekendmaking het ontwerp-besluit voor de volgende binnenplanse wijziging van het ROB voor een ieder gedurende 15 dagen ter inzage wordt gelegd bij de Directie Ruimte & Ontwikkeling aan de Kaya Amsterdam no.21:

Ter plaatse van de op de plankaart aangegeven gronden te Playa Grandi, Rincon: toevoegen van de aanduiding ‘ecoresort’  aan de bestemming ‘Open Landschap’. Deze wijziging vindt plaats op grond van artikel 40.5.2 van het ROB.

Het initiatief betreft het bouwen van maximaal 15 ecolodges ten behoeve van de verblijfsrecreatie, een bedrijfswoning en ondersteunende voorzieningen, waaronder een restaurant en ontvangstruimte.

Klik hier voor meer!

Ontwerp-wijzigingsbesluit perceel 2-A-15 (Kaya Herrera 11 te Rincon)

Het bestuurscollege van het Openbaar Lichaam Bonaire maakt bekend dat vanaf 15 juni het ontwerp-besluit voor de volgende binnenplanse wijzigingen en een uitwerkingsplan van het ROB voor iedereen gedurende 15 dagen ter inzage wordt gelegd:

  • Ter plaatse van perceel 2-A-15 (Kaya Herrera 11 te Rincon) toevoegen van de aanduiding ‘dagrecreatie’ aan de bestemming Agrarisch-Kunuku. Deze wijziging vindt plaats op grond van artikel 3.7.2 van het ROB.

Klik hier voor meer!