Ontwerp Uitwerkingsplan Tanki Matrimonio

Het bestuurscollege van het Openbaar Lichaam Bonaire maakt bekend dat vanaf de dag na deze publicatie het ontwerp-uitwerkingsplan voor het plangebied Tanki Matrimonio voor een ieder gedurende 15 dagen ter inzage wordt gelegd bij de Directie Ruimte & Ontwikkeling, Kaya Amsterdam 21. Tevens worden de stukken digitaal beschikbaar gesteld via de website www.bonaire-ro.nl. Gedurende de termijn van ter inzage legging kan een ieder schriftelijk bezwaar indienen bij het Bestuurscollege.

Klik hier voor meer!