Ontwerp Binnenplanse wijziging 2018-05

Het Bestuurscollege van het Openbaar Lichaam Bonaire maakt bekend dat vanaf de dag na de dag van deze bekendmaking het ontwerp-besluit voor de volgende binnenplanse wijziging van het ROB voor iedereen gedurende 15 dagen ter inzage wordt  gelegd bij de Directie Ruimte & Ontwikkeling aan de Kaya Amsterdam no.21:

  • Ter plaatse van de op de plankaart gearceerde gronden aan de Kaminda Lagun toevoegen van de aanduiding ‘dagrecreatie’ aan de bestemming Agrarisch-Kunuku. Deze wijziging vindt plaats op grond van artikel 3.7.2 van het ROB.

Klik hier voor meer informatie!