Ruimtelijk ontwikkelingsplan Bonaire 5e herziening

Het op 8 oktober 2010 vastgestelde ROB heeft als doel om de ruimtelijke kwaliteiten van Bonaire vast te leggen en ervoor te zorgen dat nieuwe ontwikkelingen de kwaliteiten niet aantasten.

Het ROB is gebaseerd op de situatie ten tijde van de vaststelling, maar biedt daarnaast ook ruimte aan gewenste toekomstige ruimtelijke en functionele ontwikkelingen. Ruimtelijke ordening is immers een dynamisch proces en staat nooit stil. Deze dynamiek zorgt er voor dat niet alle gewenste ontwikkelingen op het moment van vaststelling van het ROB te voorzien zijn. Herzieningen van het beleid (het ROB) zijn dan nodig om initiatieven planologisch mogelijk te maken. Indien nieuwe en niet voorziene ontwikkelingen ruimtelijk en functioneel mogelijk zijn, kan medewerking aan deze ontwikkelingen worden verleend door een herziening van het ROB. Een dergelijk geval is thans aan de orde. Het betreft de bouw van een bioscoop op het perceel 4-D-3240 in Hato. De bouw van de bioscoop past niet in het ROB. Er kan alleen medewerking worden verleend door een herziening van het ROB.

De eilandsraad van Bonaire is voornemens om ten behoeve van de bioscoop van de herzieningsbevoegdheid gebruik te maken en de vijfde (gedeeltelijke) herziening van het ROB vast te stellen. Daartoe vereist het in de titel genoemde artikel dat een verslag wordt opgesteld betreffende de verwezenlijking van de doelstellingen, beleidsaspecten en richtlijnen van het plan, de gedeelten van het plan welke nog geldig en van kracht zijn, alsmede de gedeelten welke herziening behoeven, tezamen met de aanbevolen herziening daarvan. De onderhavige notitie is dit verslag.

Klik hier voor meer informatie!