Ruimtelijk ontwikkelingsplan Bonaire 6e herziening

Het op 8 oktober 2010 vastgestelde ROB heeft als doel om de ruimtelijke kwaliteiten van Bonaire vast te leggen en ervoor te zorgen dat nieuwe ontwikkelingen de kwaliteiten niet aantasten (zie Hoofdstuk 1, pag. 9 van het ROB).

Het  ROB is gebaseerd op de feitelijke situatie ten tijde van de vaststelling, maar biedt daarnaast ook ruimte aan gewenste ruimtelijke en functionele ontwikkelingen. Ruimtelijke ordening is immers een dynamisch proces en staat nooit stil. Deze dynamiek zorgt er voor dat niet alle gewenste ontwikkelingen op het moment van vaststelling van het ROB te voorzien zijn. Herzieningen van het beleid (het ROB) zijn dan  nodig om initiatieven planologisch mogelijk te maken.

Indien nieuwe en niet voorziene ontwikkelingen ruimtelijk en functioneel mogelijk zijn, kan medewerking aan deze ontwikkelingen worden verleend door een herziening van het ROB. Hoewel in onderhavig geval geen sprake is van een onvoorziene ontwikkeling, is nimmer de bestemming van het perceel 4-H-704 in overeenstemming gebracht met de functie waarvoor het perceel gebruikt zou gaan worden (namelijk een supermarkt en 4 appartementen). De bouw van de supermarkt past niet in het ROB. Er kan alleen medewerking worden verleend door een herziening van het ROB.

Klik hier voor meer informatie!